طرح توجیهی تولیدجعبه میوه باظرفیت ۳۵۰۰۰۰عدددرسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدجعبه میوه باظرفیت ۳۵۰۰۰۰عدددرسال

خلاصه طرح :
موضوع طرح : احداث و بهره برداری کارگاه تولید جعبه میوه
۳۵۰ عدد در سال / نوع تولیدات وظرفیت : جعبه میوه به ظرفیت ۰۰۰
تعداد شاغلین : ۱۸

این طرح مربوط به ساخت جعبه های میوه است که در رساندن میوه به شکل سالم مورد استفاده
قرار می گیرد

۱۴صفحه

۲۰۰۰تومان