طرح توجیهی تولیدتجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدتجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب)

عناوین طرح:
۱. مقدمه
۲. معرفی محصول
۱-۲ . نام و کد آیسیک محصول
۲-۲ . شماره تعرفه گمرکی
۳-۲ . شرایط واردات
۴-۲ . استاندارد ملی و بین المللی
۵-۲ . قیمت محصول
۶-۲ . توضیح موارد مصرف و کاربرد
۷-۲ . کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر
۸-۲ . اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۹-۲ . کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
۱۰-۲ . شرایط صادرات
۳. بررسی بازار
۱-۳ . بررسی ظرفیت واحدهای فعال تولیدی
۲-۳ . بررسی وضعیت طرحهای جدید
۳-۳ . واردات
۴-۳ . صادرات
۵-۳ . مصرف
۴. مطالعات فنی و تکنولوژیکی
۱-۴ . بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و
۲-۴ . تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم
۳-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل
۴-۴ . پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۵-۴ . وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
۶-۴ . بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت،
۷-۴ . وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
۵. مطالعات مالی-اقتصادی
۱-۵ . بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
۲-۵ . پیش بینی برنامه تولید و فروش
۳-۵ . برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت

. حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه های جهانی
۵-۵ . حمایت مالی بانکها-شرکتهای سرمایه گذار
۶-۵ . چشم انداز ساختار گروه فعالیت های بخش صنعت
۶. تجزیه و تحلیل و ارایه جمع بندی و پیشنهاد نهایی

طرح توجیهی تولیدتجهیزات الکتریکی و پزشکی (جنین یاب)

۳۷صفحه

۳۰۰۰تومان