طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی

عناوین طرح:
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ نام و کد محصول
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
– ۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
-۱ -۵ قیمت داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ موارد کاربرد
-۱-۷ کالای جایگزین
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
-۲-۱ بررسی واحدهای موجود
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های دردست اجرا
-۲-۳ بررسی روند واردات
-۲-۴ بررسی روند مصرف
-۲-۵ بررسی روند صادرات
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
-۳ بررسی تکنولوژی تولید
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ تامین نیروی انسانی
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
-۱۱ تجزیه و تحلیل
مراجع و منابع مطالعاتی

نام محصول: باند و گاز پزشکی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰: تن در سال
موارد کاربرد: عمل های جراحی و کمک های اولیه
مواد اولیه مصرفی عمده: نخ پنبه ای
کمبود محصول: (سال ۱۳۹۰ ) ندارد
اشتغال زایی: (نفر) ۴۳
زمین مورد نیاز:۲۵۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدباند و گازپزشکی

۴۰صفحه

۳۰۰۰تومان