طرح توجیهی تولیدابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

بسم الله الرحمن الرحیم

طرح توجیهی تولیدابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

این گزارش شامل طرح پیش امکان سنجی برای تولید یکی از ابزارهای دقیق آزمایشگاهی با عنوان
فاصله یاب لیزری می باشد . بدیهی است با توجه به تنوع ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، تهیه یک طرح
پیش امکان سنجی برای همه آنها، مقدور نمی باشد و از اینروی با توجه به اهمیت و کاربرد فرآوان
فاصله یابهای لیزری در کارهای آزمایشگاهی، در این طرح تولید آن مورد برر سی و مطالعه اولیه قرار
گرفته است . گرچه نتایج حاصل حاکی از مقروت به صرفه بودن تولید این ابزار است، لیکن مشاور
توصیه می نماید مطالعات تکمیلی امکان سنجی برای محاسبه دقیق سود و زیان طرح و نرخ بازگشت
سرمایه و سایر شاخصهای موردنیاز برای تصمیم گیری صورت پذیرد.

عناوین طرح:

۱. مقدمه
۲. معرفی محصول
۱-۲ . نام و کد محصول
۲-۲ . شماره تعرفه گمرکی
۳-۲ . شرایط واردات
۴-۲ . استاندارد ملی یا بین المللی
۵-۲ . بررسی و ارایه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و…
۶-۲ . موارد مصرف و کاربرد
۷-۲ . کالاهای جایگزین
۸-۲ . اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
۹-۲ . شرایط صادرات
۳. بررسی بازار
۱-۳ . بررسی ظرفیت واحدهای فعال تولیدی
۲-۳ . بررسی وضعیت طرحهای جدید
۳-۳ . واردات
۴-۳ . صادرات
۵-۳ . مصرف
۴. مطالعات فنی و تکنولوژیکی
۱-۴ . بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول
۲-۴ . اصول طراحی
۳-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم (به شکل اجمالی)
۴-۴ . میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج
۵-۴ . پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
۶-۴ . وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
۷-۴ . بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی
۸-۴ . وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
۵. مطالعات مالی و اقتصادی
۱-۵ . بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی
۲-۵ . برآورد هزینه های سرمایه گذاری
۳-۵ . حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با …
۴-۵ . حمایت های مالی، بانک ها – شرکت های سرمایه گذار

طرح توجیهی تولیدابزار دقیق آزمایشگاهی (فاصله یاب لیزری)

۳۲صفحه

۳۰۰۰تومان