طرح توجیهی تولیدآلاگیگ اسیدازضایعات انارباکاربردپزشکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدآلاگیگ اسیدازضایعات انارباکاربردپزشکی

نام محصول الاگیکاسید
موارد کاربرد مکمل درمانی در بیماران شیمی
درمانی و تالاسمی
۱/ ظرفیتپیشنهادی طرح کیلوگرم در سال ۰۰۰
عمده مواد اولیه مصرفی ضایعات انار، محیط کشت
Czapek-Dox Medium

میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۱۰۰۰۰

الاگیک اسید به عنوان یکی از مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع آرایشی، دارویی و مکمل های
غذایی و دارویی امروزه از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده بر اساس منبع استخراج و روش تولید
دسته بندی می گردد. نوع آرایشی و بهداشتی آن از استخراج شیمیایی و فیزیکی از منابع گیاهی آن تهیه
می گردد. در درمان بیماران سرطانی، این ماده به عنوان یک مکمل درمان که به طور عمومی عمر سلولهای
سالم بدن را که در اثر شیمی درمانی کوتاه تر شده، به طور چشم گیری افزایش می دهد و این علت اصلی
قرار (Radiotherapy) اهمیت مصرف این ماده در بیمارانی است که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی
می گیرند. سایر مصارف پزشکی این ماده در پیشگیری از گرفتگی عروق و رفع تصلب شرایین، جلوگیری از
چروکهای پوستی و کمک به تسهیل جریان چربی در زیر پوست، پیشگیری از تجمع آهن در بافتهای بدن
میباشد. به (Recurrent Pregnancy ) در بیماری تالاسمی و جلوگیری از سقط جنین برگشت پذیر
بیان کلی تر می توان الاگیک اسید را یک عامل تنظیم سیستم دفاعی بدن نامید….

طرح توجیهی تولیدآلاگیگ اسیدازضایعات انارباکاربردپزشکی

۳۳صفحه

۳۰۰۰تومان