طرح توجیهی تولید کره گیاهی باظرفیت ۲۰۰۰تن درسال

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کره گیاهی باظرفیت ۲۰۰۰تن درسال

رئوس مطالب
۱ ۱- ۱ – نام و کد محصولات )آیسیک ۳ )
۲ ۱- ۱ – شماره گمرکیشماره تعرفه گمرکی
۳ ۱- ۱ – شرایط وارداتشرایط واردات
۴ ۱- ۱ – بررسی استانداردبررسی و ارائه استاندارد
۵ ۱- ۱ – بررسی محصولبررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶ ۱- ۱ – معرفی کاربردمعرفی موارد مصرف و کاربرد
۷ ۱- ۱ – بررسی محصولبررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۸ ۱- ۱ – بررسی اهمیت استراتژیکی امروزاستراتژیکی کالا در دنیای امروز
۹ ۱- ۱ – کشورهای محصولکشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
۱۱
۱- ۱ – معرفی صادراتمعرفی شرایط صادرات

گرارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی ترلید کره گیاهی مو یباشود. ایون مطالعوات در قالو
متدولرژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولرژی فرق ، ابتدا محصرل مررد مطالعه
به طرر دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بواز ار ان صوررت وراهود گرفوت و در اداموه
مطالعات فنی در وصرص چگرنگی ترلید و امکانات سخت و نرم افراری مررد نیاز نیر شناسایی شده و در
نهایت ظرفیت های اقتصادی و حج سرمایه گذاری مررد نیاز برای اجرای طرح بوراورد و اراهوه وراهود
شد تا با استداده از ان سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بترانند کلیه اطلاعات مررد نیاز را کسو و
در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شداف اقدام نیایند. امید است این مطالعوات
کیکی هرچند کرچک در راستای ترسعه صنعتی کشررمان بعیل بیاورد .

کره ها بردو نرع هستند که شامل کره حیرانی و کره گیاهی . کره حیرانی که ان را از شیر موی گیرنود ،
هیان کره معیرلی است که از سالیان دور در اقصی نقاط دنیا ترلید و مصرف می گردد . کره گیاهی کوه
مارگارین نیر نامیده می شرد ، از مراد روغنی گیاهی استخراج می گردد. به عبارت دیگر هیان طورر کوه
واحدهای ترلید کننده روغن نباتی روغن های گیاهی مایع را پوس از ترلیود از طریوق هیدروژنوه کوردن
تبدیل به روغن نباتی جامد کرده و ان را در بازار عرضه می نیایند ؛ می ترانند روغن های مایع را طوی
یک فرایند مخصرص و با اضافه کردن طع دهنده های مختلف به صررت ماده ای تبدیل می نیایند که
طع نردیک به کره حیرانی داشته و در جایگرینی ان مررد استداده قرار می گیرد . هیچنوین گواهی بوه
کره های گیاهی مقداری شیر وشک ه اضافه می کنند تا شکل و طع ان کاملا نردیک به کره حیرانی
گردد……

خلاصه طرح
نام محصول:
کره گیاهی
ویژگی محصول یا طرح
توسعه مصرف داخل و توسعه صادرات
ظرفیت پیشنهادی طرح:
۲۲۲۰ تن
موارد کاربرد:
تهیه انواع غذا مصرف مستقیم –
مواد اولیه اصلی:
روغن نباتی
محل تامین مواد اولیه:
داخل کشور
کمبود محصول:
۷۵۳۹۴ تن
اشتغالزایی:
۹۷ نفر
زمین مورد نیاز:
۹۲۲۲ متر مربع

طرح توجیهی تولید کره گیاهی باظرفیت ۲۰۰۰تن درسال

۵۷صفحه

۳۰۰۰تومان