طرح توجیهی تولید چسب پی وی سی

به نام خدا

طرح  تولید چسب پی وی سی

چسب های مصنوعی عموماٌ به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند.
١- چسب هائی که بدون واکنش شیمیایی سفت م ی شوند و وزن مولکو لی زیاد ماده چسبنده قبل از
چسبیدن وجود دارد

٢- چسب هایی که توسط انواع واکنش های شیمیایی از قبیل پلیمریزاسیون تراکمی و افزایشی و
ولکانیزاسیون در هنگام اتصال سفت می شوند و بصورت ی ک جزئی یا دو جزئی از انواع رز ین های
ترموست مانند اپوکسی، پلی استر، فنل فرمالدئید و لاستیک ها ساخته می شوند . در این نوع وزن
مولکولی ز یاد چسب قبل از چسبیدن وجود ندارد. به لحاظ ترموپلاست بودن پی وی سی چسب آن
عموماٌ از نوع محلول در حلال ساخته م ی شود ولی تفاوتی است ب ین چسب ها ئی که از طر یق تبخیر
حلال سفت می شوند و اتصال از چسبندگی بین پلیمر حل شده با سطح قطعه بوجود می آید و در آن
جنس پ لیمر و قطعه یکسان نمی باشد با چسب های سمنت حلا لی که حلال موجود در چسب سطح
قطعه پلاستیکی از نرم و حل می کند و اتصال از طریق نفوذ دو سطح پلاستیک درهم بوجود می آید.
از این روش می توان پلاستیک هائی را بهم چسبا نید که توسط چسب ه ای دیگر به سختی قابل اتصال
می باشند.
در این چسب کم ی پلیمر از همان جنس پلاست یک به عنوان

نام محصول چسب پی وی سی
ظرفیت پیشنهادی طرح ١٢٠٠ تن در سال
موارد کاربرد
کفی و رویه کفش و انواع کفپوش ها
و لوله های پی وی سی
مواد اولیه مصرفی عمده پودر پی وی سی و سیکلو هگزان
٨ هزار تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٣٢
٣٠٠٠ (m زمین مورد نیاز

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان