طرح توجیهی تولید چراغهای خیابانی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید چراغهای خیابانی

نام محصول چراغهای خیابانی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۴,۰۰۰ عدد در سال
موارد کاربرد منبع روشنایی معابر اصلی و خیابانها و میادین
مواد اولیه مصرفی عمده ورق آلومینیومی، ورق فولادی و …
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۳۳۳,۲۸۷ عدد در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۳
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۳۰۰

محصول تولیدی چراغهای خیابانی می باشد که در معابر اصلی و خیابانها و میادین به عنوان یک
منبع روشنایی مورد استفاده قرار می گیرد فرایند ساخت میادین به عنوان یک منبع روشنایی
مورد استفاده قرار می گیرد.

نام محصول چراغهای خیابانی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۴,۰۰۰ عدد در سال
موارد کاربرد منبع روشنایی معابر اصلی و خیابانها و میادین
مواد اولیه مصرفی عمده ورق آلومینیومی، ورق فولادی و …
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۳۳۳,۲۸۷ عدد در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۳
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۳۰۰
اداری (مترمربع) ۱۵۰
تولیدی (مترمربع) ۵۰۰
انبار (مترمربع)
۳۵۰
زیربنا
تاسیسات و سایر (مترمربع)
۱۰۰
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی ۱۲۰ و ۳۳۳ تن در سال
ارزی (دلار)

ریالی (میلیون ریال)
۵۶۳۰
سرمایه گذاری
ثابت طرح
مجموع (میلیون ریال)
۵۶۳۰
محل پیشنهادی اجرای طرح استان های تهران، اصفهان، خوزستان ، مرکزی ، سمنان و
آذربایجان شرقی
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید چراغهای خیابانی
آذر ۱۳۸۷
II
فهرست صفحه
مقدمه ۱
۱ – معرفی محصول ۲
۲ ( -۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳ -۱
-۱ شماره تعرفه گمرکی ۲ -۲
-۱ شرایط واردات محصول ۲ -۳
-۱ بررسی و ارائه استانداردهای موجود در محصول ( ملی یا بین المللی ) ۵ -۴
-۱ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۵ -۵
-۱ معرفی موارد مصرف و کاربرد ۷ -۶
-۱ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ۱۰ -۷
-۱ اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ۱۱ -۸
-۱ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۱۱ -۹
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۱۲
۲ – وضعیت عرضه و تقاضا ۱۳
-۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون ۱۳ -۱
-۲ بررسی وضعیت طرح های جدید و طر حهای توسعه در دست اجرا ۱۷ -۲
۱۸ -۲-۳ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنام ه سوم تا نیمه اول سال ۱۳۸۵
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید چراغهای خیابانی

فهرست صفحه
-۲-۴ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون ۲۱
۲۱ -۲-۵ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال ۱۳۸۵
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم ۲۳
-۳ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر
کشورها
۲۶
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژ یهای مرسوم در فرایند تولید محصول ۲۹
-۵ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد حجم سرمایه ثابت مورد انتظار ۳۰
-۶ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و منابع تامین آن ۳۷
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۴۲
-۸ وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ۴۵
-۹ بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی ۴۶
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۴۸
-۱۱ تجزیه و تحلیل و ارائه جم عبندی و پیشنهاد ن

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان