طرح توجیهی تولید پمپ های سانتریفیوژ

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پمپ های سانتریفیوژ

به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته م یشود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور
می کند، انتقال م یدهد. در نتیجه انرژی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. در پمپ ها تغییرات انرژی
سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن
در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه
دیگر استفاده می کنند.
پمپها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی های گوناگون، پمپ ها را بر پایه ویژگی های گوناگون طبقه بندی می کنند. در
یکی از رایج ترین این طبقه بندی ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ ها به دودسته تقسیم می شوند:
پمپ های دینامیکی : در این پمپ ها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. انواع پمپ های دینامیکی عبارت اند از:
پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ
پمپ های محیطی
پمپ های خاص
پمپ های جابجایی مثبت : در این پمپ ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد.
انواع پمپ های جابجایی مثبت عبارت اند از:
پمپ های رفت و برگشتی
پمپ های گردشی
پمپ های سانتریفیوژ متشکل از سه نوع جریان شعاعی، جریان وتری و جریان محوری می باشند که بر همین اساس
طبقه بندی و انواع مختلفی دارند. یکی از نمونه های با کاربرد بالا در صنعت و کشاورزی واتر پمپ می باشد. واتر پمپ ها با
استفاده از تکنولوژی گریز از مرکز عمل نموده و آب از مرکز محور مکیده و به طور شعاعی به خارج از مرکز پمپاژ می شود.
در صنعت بویژه در صنایع وابسته به نفت، گاز و پتروشیمی از این فناوری در راستای انتقال مایع (جهت خنک کنندگی یا……..

نام محصول: پمپ سانتریفیوژ
ویژگی محصول یا طرح: افزایش خودکفایی کشور در عرصه های صنعتی
ظرفیت طرح پیشنهادی: ۴۳۲۰
موارد کاربرد: صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، بخش کشاورزی و مسکن
STAINLESS STIL مواد اولیه مصرفی عمده (مقدار داخلی یا خارجی) شمش آهن و
۳۰۹۳۰۰ کمبود / مازاد محصول تا سال ۱۳۹۵
اشتغال زایی (نفر): ۶۵
۴۵۰۰ (M زمین مورد نیاز

۷۹صفحه

۳۰۰۰تومان