طرح توجیهی تولید پارچه مخملی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پارچه مخملی

مخمل پارچه ای است نخی یا ابریشمی که یک روی صاف و روی دیگر دارای پرزهای لطیف و نزدیک به هم
و به یک سو خوابیده می باشد.
پارچه های مخمل در تولید جعبه جواهر، جعبه فیلم، فرش های حمام، پرده ها، ر ومبلی، تزئینات داخلی
خودروها، جانماز و قالیچه های دیواری بسیار استفاده می شوند . مخمل های با خاب بلند، برای شبیه سازی
خز و پارچه های فنی به کار می روند

پارچه مخمل به طور کلی براساس نوع بافت به دو دسته تقسیم می شوند که هریک دارای بخش هایی
می باشند:
الف. مخمل تاری : پارچه ای است که از نظر اختلاف شکل ظاهری و ترکیب ساختمان نقشه و عملیات بافت،
بر دو نوع منقسم شده است:
-۱ مخمل مجعد : روی آن مانند پارچه حوله ای برجستگیهای گره ای داشته و یا به عبارت دیگر شامل
نخهای مجعد و یا بوکله ای می باشد که از نرمی و جلای خاصی برخوردار نبوده و رنگی مات دارد؛
-۲ مخمل بریده یا دو پارچه ای : سطح رویی آن از پرزهای مقطع کوتاه که ارتفاع آنها مساوی یکدیگرند،
پوشیده شده و دارای رنگهای براق و شفاف است.

ب. مخمل پودی : مخمل پودی پارچه ای است که پود آن، هم زمینه مخمل را بافته و هم در قسمتهای مواج
خود، کرکر مخمل را به وجود می آورد . در نتیجه، قسمتهای مواج پود، بعداً از وسط بریده شده و تشکیل پرز
می دهد.
انواع مخمل پودی که مصارف بیشتری دارند، عبارتند از:
۱. ولوانتین تافته ا ی : ساختمان نقشه این پارچه روی ۶ تار و ۸ پود (یک پود ز مینه و سه پود اثر مخمل ) که
زمینه آن از نقشه متقال و اثر مخمل که حدوداً از نقشه ساتین استفاده شده، تشکیل یافته است.
زمینه ۵ نقشه فوق به طرز متقال کار می کند و برای گل یا اثر مخمل از سرژه و ساتین استفاده شده است.
۲. ولوانتین رویهم: از زمینه سرژه سه تاری و دو پود ساتین جهت اثر مخمل تشکیل یافته است.
۳. مخمل فانتزی : این مخمل غالباً به صورت یک رنگ و ساده تهیه شده و جهت البسه و پالتو زنانه مورد
مصرف قرار می گیرد.
۴. مخمل راهراه : این پارچه را غالباً با زمینه سرژه ۳ تاری و یا باتاویا ترسیم کرده و در نتیجه خطوط تمایل ی
روی پارچه آشکار می گردد. برش این پارچه با ماشین مخصوص این کار انجام می گیرد.
۵. مخمل بریده شده با وسایل مکانیک ی : برش مخملهایی که تا کنون ذکر شد، غالباً با وسایل دستی انجام
می گرفت . به همین سبب برای بافت زمینه این گروه نقشه، جنس نازک و ظریفتری در نظر گرف ته
می شد . لیکن در صورتی که بخواهیم عمل برش را با وسایل تکنیکی جداگانه و یا در روی ماشین انجام
دهیم، بایستی نخ محکمتری برای زمینه انتخاب کنیم تا در حین برش از هم متلاشی نشود . به همین منظور
نیز از نقشه های دورو و دولا استفاده می شود . در مخمل پودی دیدیم که د ر نقشه ها با رگه های بلند مواج
ترسیم می شد . لذا برای این که عمل برش به سهولت و خوبی انجام گیرد، پودهای مصرفی را از جنس نرم و
کمتاب انتخاب می کنیم . البته این پارچه را از ضخامت (در حین بافت پس از اتمام بافت )، با ماشین
مخصوص، از یکدیگر جدا می کنند تا تشکیل پر ز دهد، سپس با ماشین های دیگری پرزها را منظم و
یکنواخت می کنند.
۶. مخمل مشابه پوست بخارای ی : برای بافت این پارچه بایستی نخهای زمینه و یا متن پارچه از جنس ظریف و
محکم و مرغوبی انتخاب شده، و نخها بیشتر متراکم هم قرار گیرند.
۷. مخمل ابریشمی لیو ن : این پارچه همیش ه براساس نقشه مخمل تاری ترسیم می شود . برش آن صاف و به
نام برش صاف لیون معروف است.

طرح توجیهی تولید پارچه مخملی به ظرفیت ۴۰۰تن درسال

۱۰۵صفحه

۳۰۰۰تومان