طرح توجیهی تولید ورق های فلزی رنگی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ورق های فلزی رنگی

عناوین طرح:
فصل اول
پیشگفتار
انگیزه ایجاد طرح
تعریف محصول
مزایای استفاده از ورق از پیش رنگ شده
کاربرد محصول
استاندارد ها و ویژگیهای محصول
تعرفه گمرگی و شرایط ورود
فصل دوم
مطالعه بازار
بازار خارجی
بازار مصرف داخلی
ظرفیت تولید
مطالعه روشهای موجود تولید
نمونه فرایند تولید
تولید و ویژگیها ی ورق رنگی
مقایسه خواص و یژگیهای ورقهای پیش رنگ شده
ارزیابی خصوصیات ورقهای پیش رنگ شده
مشخصات و موارد استفاده از ورقهای پیش رنگ شده
معرفی فرایند تولید ورق رنگی به روش غلطکی
جنبه های ایمنی بهداشت و محیط زیست
شرکتهای دارنده دانش فنی و سازندگان ماشین آلات
ماشین آلات مورد نیاز طرح
کنترل کیفیت
زمین مورد نیاز
ساختمانهای مورد نیاز
تاسیسات و تجهیزات
برنامه زمان بندی اجرای طرح
بر آورد سوخت و انرژِی
برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
مطالعه اقتصادی طرح

طرح توجیهی تولید ورق های فلزی رنگی

۶۸صفحه

۳۰۰۰تومان