طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی

نام محصول تولید کنتور برق الکترونیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۸۰ هزار دستگاه در سال
موارد کاربرد اندازه گیری برق مصرفی مراکز مصرف کننده برق
مواد اولیه مصرفی عمده انواع قطعات الکترونیکی و الکتریکی و جعبه پلاستیکی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۲۳۴ هزار دستگاه در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۴
زمین مورد نیاز (مترمربع)۲۴۰۰

محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع کنتور برق الکترو نیکی می باشد. این کنتورها که تحت عن اوین
دیجیتالی یا هوشمند نیز نام یده م ی شوند برای اندازه گ یری مصرف برق در کلیه مراکز استفاده کننده از
جریان برق کاربرد دارند .
امروزه جر یان برق یکی از احتیاجات ضرور ی انسان در کلیه مکان ها اعم از منازل ، مغازه ها ،
ادارات، شرکت ها ، کارخانجات و غ یره م ی باشد و با اطم ینان م ی توان گفت که حذف آن از زندگ ی
انسان ها امکان ناپذ یر است . کنتور برق وس یله ای است که در ورود ی برق مشترک ین نصب شده و
میزان برق مصر فی را اندازه گ یری م ی نما ید و لذا شرکت ها ی توز یع کننده برق با قرائت م یزان مصرف
از رو ی کنتور هز ینه ها ی مربوط………….

طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی

۵۳صفحه

۳۰۰۰تومان