طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده

خلاصه طرح:

نام محصول تولید کاغذ سنباده
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۰۵ تن در سال
موارد کاربرد
آماده سازی و تسطیح سطوح در ساختمان ها و درب ها و دکور های
چوبی, سطوح فلزی و آهنی قبل از رنگ شدن و پرداخت نهایی برخی
محصولات فلزی
مواد اولیه مصرفی عمده کاغذ کرافت- اکسید آلومینیوم- چسب اوره
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۲۰۱۵۴۲ مترمربع در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۰۰۰
اداری (مترمربع) ۱۵۰

محصول مورد بررسی این طرح کاغذ سنباده می باشد که جهت صاف و مسطح کردن سطوح مورد
استفاده قرار می گیرد.این محصول تحت شماره ۲۶۹۹۱۳۱۱ در دسته بندی کدهای معرفی این نسخه
قرار دارد.
بطور کلی سنباده کاغذی سنباده هایی متشکل از کاغذ های ویژه کرافت چسب و خرده سنگهای ریز
سائیده یکنواخت طبیعی و مصنوعی می باشد .سنباده های کاغذی شامل ورقه های پشتی انعطاف پذیری
می باشد که خرده سنگ های ریز سائیده یکنواخت توسط یک لایه نازک چسب بر روی آن متصل می
گردد.
خرده سنگ های ریز سائیده یکنواخت طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در سنباده های کاغذی شامل
انواع زیر می باشد:
– اکسید آلومینیوم…..

۵۵صفحه

۳۰۰۰تومان