طرح توجیهی تولید کاتالیست کانورتور

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کاتالیست کانورتور

نام محصول
کاتالیست کانورتور
(Covering (فرآیند
ظرفیت پیشنهادی طرح ٢٠٠٠٠٠ عدد در سال
موارد کاربرد
تبدیل گازهای خطرناک خروجی از
اگزوز خودرو به گازهای بی اثر
مواد اولیه مصرفی عمده استیل ضد زنگ، نمد
١٠ میلیون عدد ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ٢٩
٢٠٠٠ (m زمین مورد نیاز
مبدل کاتالیستی حدود ٩۵ تا ٩٩ درصد گازهای خروجی از اگزوز خودرو را به گازهای بی خطر برای
محیط زیست تبدیل کند. مبدل کاتالیستی اگزوز خودرو که بین موتور و انباری اگزوز خودرو نصب می شود
گازهای آلاینده خروجی از اگزوز خودرو را به ترکیبات ناآلاینده و بی ضرر برای محیط زیست تبدیل کرده و
کاهش بسیار زیاد آلاینده های حاصل از احتراق سوخت را سبب م یشود. گازهای خروجی از اگزوز به روش
جذب سطحی، با گذر از روی کاتالیست که مواد جامد ساکن هستند به مواد دیگر تبدیل می شوند.
روش ساخت مبدل کاتالیستی اگزوز خودرو که اولین بار در کشور در سال ١٣٨۵ در پژوهشگاه
صنعت نفت ساخته شد به این صورت است که در ابتدا جریان گازهای خروجی از یک موتور خودرو
شبیه سازی شد، سپس یک نوع خاص از کاتالیست بر سر راه خروج این گازها از اگزوز خودرو قرار گرفت.
گازهای خروجی از اگزوز با سرعت خاص از روی کاتالیست که دارای دمایی معین است م یگذرد و در این
شرایط با سطح کاتالیست موجود در مبدل واکنش داده و به مواد دیگر تبدیل می شود. . در بیشتر واکنش ها در مبدل کاتالیستی
خودرو، اکسیدهای نیتروژن به نیتروژن که گازی ب یاثر است و همچنین هیدروکربنهای نسوخته و
منواکسیدکربن به آب و دی اکسید کربن که اثر چندانی بر محیط زیست ندارد و برای آن بی خطر است تبدیل
می شود. کاتالیستی که در این مبدل به کار گرفته شده، کاتالیست پالادیم بر پایه آلومینا بوده که………..

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان