دانلود طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن

به نام خدا

طرح توجیهی تولید شیر رگلاتور آبگرمکن

نام محصول شیر رگلاتور آبگرمکن
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۴ هزار عدد در سال
موارد کاربرد شیر کنترل آبگرمکن
مواد اولیه مصرفی عمده شمش آلومینیوم، شمش برنج، میلگرد و …
مازاد محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۴۶۷۵ هزار عدد در سال
اشتغال زایی (نفر) ۲۹
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۲۷۰۰

رگلاتور دستگاهی است که در صورت تغ ییر جر یان گاز می تواند م ی زان فشار آن را در حد
معینی کنترل نما ید . همچنین این تجهیزات قطع جریان گاز را در مو اقع دریافت فیدبک از سنسور
بر عهده دارند و بدینوسیله می توان آنرا یکی از قطعات حساس و کنترلی آبگرمکن معرفی کرد .
Pilot Regulator) و پایلوت دار (Spring Loading) رگلاتورها از نظر ساختمانی در انواع فنری
عرضه می گردند. ( operated
در رگلاتورهای پا یلوت دار تغ ییرات فشار خروجی با ن یروی فنر در رگلاتورمتری د یگر به نام
پایلوت مقا یسه شده و نت یجه آن به صورت فشار گاز به د یافراگم رگلاتور اصلی اعمال می گردد
و به عبارت د یگر تغ ییرات فشار خروجی تقو یت شده و سپس باعث تغ ییر وضع یت ش یر مانع می
گردد.
پایلوت عبارت است از یک رگلاتور فنری که از فشار ورودی تغذ یه شده و متناسب با م ی زان
فشردگی فنر خود فشار خروجی را مه ی ا می سازد . ای ن فشار به عنوان فشار فرمان روی
رگلاتور اصلی اعمال می شود.
در هر آبگر مکن تعداد یک عدد رگلاتور نصب می گردد که این رگلاتور مخصوص آبگرمکن می……

۵۷صفحه

۳۰۰۰تومان