طرح توجیهی تولید رنگهای صنعتی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید رنگهای صنعتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
معرفی محصول ۴
١- نام و کد محصول ۴ -١
٢- شماره تعرفه گمرکی ۴ -١
٣- شرایط واردات ۵ -١
۴- بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی ۵ -١
۵-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶ -١
۶- موارد مصرف و کاربرد ۶ -١
٧- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ٧ -١
٨- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ٧ -١
٩-کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ٨ -١
١٠ -شرایط صادرات ١١ -١
٢-وضعیت عرضه وتقاضا ١٢
١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و تعداد آنها و -٢
سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیتها، نام
کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول
٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفیت، محل -٢
اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری انجام شده اعم از ارزی و ریالی و
مابقی مورد نیاز)
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ (چقدر از کجا) ١۶ -٢
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه ١٨ -٢
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ و امکان توسعه آن(چقدر به -٢
کجا صادر شده است)
٢٠- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم ٢١ -٢
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با
دیگر کشورها.
۴- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و شرایط عملکرد واحد
۵- برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی(با استفاده از اطلاعات واحد های
و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های UNIDO موجود، در دست اجرا، و
فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و…)
۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت
ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته وآینده
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٣٧
٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ٣٨
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی( راه- راه
آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ٣٩
١١ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید ۴١
منابع و مراجع ۴٢

خلاصه طرح:
نام محصول: رنگهای صنعتی
ظرفیت پیشنهادی طرح: ٣٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد:
صنایع چوب، داخل و خارج قوطی و بشکه، صنایع
خودروسازی و واگن، رنگ های پودری، پوشش نئوپان
و لامینه کردن، رنگ انواع ورق
مواد اولیه مصرفی عمده:
رزین اپوکسی، هاردنر پلی آمید، بنتون، زایلن، منواتیلن
گلیکول، متیل اتیل کتون، ایزوپروپیل الکل، هاردنر پلی
آمید، متیل ایزو بوتیل کتون
١۵٠١۵٨ تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ١١
۴٠٠٠ m زمین مورد نیاز

طرح توجیهی تولید رنگهای صنعتی

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان