طرح توجیهی تولید ترمز خودرو

به نام خدا

طرح توجیهی تولید ترمز اتومبیل

فهرست عناوین
فصل اول
معرفی محصول
معرفی انواع مختلف محصول
مشخصات سیستم ترمز
فصل دوم
لیست پرسنل غیر تولیدی
لیست قطعات
فرم محاسبه مواد اولیه
مشخصات عمومی قطعات
مشخصات فنی قطعات.
جدول فرایند عملیات
جدول برنامه ریزی حمل و نقل
فصل سوم
تعیین مساحت کارخانه
محاسبه فضای کارگاهی
جدول تعیین مساحت مورد نیاز بخش های تولیدی
جدول براورد هزینه ماشین الات و تجهیزات
جدول براورد هزینه ساختمان های مورد نیاز
جدول براورد هزینه تأسیسات
جدول براورد هزینه نیروی های انسانی
جدول براورد هزینه سرمایه گذاری ثابت
جدول براورد هزینه های سال اول تولید
بازاریابی محصول
فرم تجزیه تحلیل وضعیت بازار

طرح توجیهی تولید ترمز اتومبیل
۷۰صفحه

۳۰۰۰تومان