طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری

به نام خدا

طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری

نام محصول الکترود جوشکاری
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۱۳۵۰ تن در سال
موارد کاربرد جوشکاری فلزات از طریق قوس الکتریکی
مواد اولیه مصرفی عمده مفتول فولادی و …
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم)
۲۸۸۱ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۱
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۵۴۰۰

جوشکاری یکی از متداول ترین روشهای اتصال قطعات کار می باشد، ایجاد قوس الکتر یکی
عبارت از جریان مداوم الکترون بین دو الکترود و یا الکترود و کار بوده که در نتیجه آن حرارت
تولید می شود. باید توجه داشت که برای برقرار ی قوس الکتر یک بین دو الکترود و یا کار و
الکترود وجود هوا و یا یک گاز هادی ضروری است. بطوریکه در شرایط معمو لی نمی توان در
خلاء جوشکاری نمود.
در قوس الکتریکی گرما و انرژی نورانی در مکانهای مختلف یکسان نبوده بطور یکه تقر یباً
%۴۳ از حرارت درآند و تقریباً ۳۶ % در کاتد و ۲۱ % بقیه بصورت قوس ظاهر می شود . دما ی
حاصله از قوس الکتریکی بنوع الکترودهای آن نیز وابسته است بطوریکه در قوس الکتر یکی با
الکترودهای ذغالی تا ۳۲۰۰ درجه سانتیگراد در کاتد و تا ۳۹۰۰ در آند حرارت وجود دارد. دما ی
حاصله در آندو کاتد برای الکترودهای فلزی حدوداً ۲۴۰۰ درجه سانتیگراد تا ۲۶۰۰ درجه تخمین
زده شده است.
در این شرایط درجه حرارت در مرکز شعله بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ درجه سانتیگراد می باشد از
انرژی گرمائی حاصله در حالت فوق فقط % ۷۰ تا ۶۰ % در قوس الکتر یک مشاهده گرد ی ده که……

۶۵صفحه

۳۰۰۰تومان