طرح توجیهی تولید اسیدسولفوریک۴۰صفحه

به نام خدا

طرح توجیهی تولید اسیدسولفوریک

نام و کد محصول
١- شماره تعرفه گمرکی
١- شرایط واردات
١ – بررسی و ارائه استاندارد
١- قیمت داخلی و جهانی محصول
١- موارد کاربرد
١- کالای جایگزین
١- اهمیت استراتژیک کالا
١- کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
٢- وضعیت عرضه و تقاضا
٢- بررسی واحدهای موجود
٢- بررسی وضعیت طرح حای موجود و طرح های دردست اجرا
٢- بررسی روند واردات
٢- بررسی روند مصرف
٢- بررسی روند صادرات
٢- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات
٣- روشهای مختلف تولید اسید سولفوریک
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
۵- برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی
۶- برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨-تامین نیروی انسانی
٩- تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١١ – تجزیه و تحلیل
مراجع و منابع مطالعاتی

خلاصه طرح
نام محصول اسید سولفوریک
ظرفیت پیشنهادی طرح ٢٠ هزار تن
موارد کاربرد:
کودهای شیمیایی، صنایع معدنی و
فلزی و …
مواد اولیه مصرفی عمده :گوگرد
٧۵ هزار تن ( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
اشتغال زایی (نفر) ۵٢
زمین مورد نیاز: ۵۰۰۰مترمربع

۴۰صفحه

۳۰۰۰تومان