طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک

به نام خدا

طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک

واکنش یک الکل با اسید کربوکس یلیک (اسید آ لی) را که منجر به تو لید ترکیبی به نام استر می شود، استر ی
شدن می نامند. واکنش استر ی شدن، واکنشی است تعادلی که در حضور مقادیر کم اسیدهای معد نی انجام
می شود و با تولید آب همراه است.
می باشند. استر، بمعنی اتر اسید است که گاهی به ج ای آن R-CO-OH استرها ترک یبهایی با فرمول ک لی
واژه اتوسل بمعنی نمک فرار را بکار می برند. استرها غالبا فرار و معطرند و بو ی خوش ایند بسیاری از گلها و
میوه ها ، بعلت وجود استر در آنهاست . مثلا استات ایزوپنتیل ، بو ی موز و والر ات ایزوپنتیل ، بوی سیب دارد.
بوی بد کره فاسد (کره ترش شده ) بعلت وجود اس یدبوتیریک در آن است . از واکنش این اس ید با ا تیل الکل ،
استر بوتانات اتیل بدست می آید که دارای مزه و طعم خوشایند آناناس است.
خیلی از استرها مانند استات ا تیل و استات بو تیل بعنوان واکنشگر و یا حلال و نرم کننده رز ینها در
آزمایشگاهها و صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین چر بی و روغن ها و مومهایی که در طبیعت یافت
می شوند، حاوی استرهائی با جرم مولکولی بالا می باشند که به لیپید معروفند.

نام محصول بطری پلاستیکی
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد نگهداری و حمل نوشابه، آب معدنی،
روغن مایع، ممایعات شوینده
مواد اولیه مصرفی عمده پلی اتیلن ترفتالات
۲۴۰۰۰ ( کمبود محصول (سال ۱۳۹۱
اشتغال زایی (نفر) ۳۶
۳۵۰۰ (m زمین مورد نیاز ( ۲
۲۵۰ (m اداری ( ۲
۵۰۰ (m تولیدی ( ۲
۱۵۰ (m زیربنا سوله تاسیسات ( ۲
۶۰۰ (m انبار ( ۲
میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی پلی اتیلن ترفتالات : ۱۰۸۰ تن
۵۲۸۰ (m آب ( ۳
۳۶۳ (kw) میزان مصرف سالانه یوتیلیتی برق
۹۲۰۰۰ (m گاز ( ۳
ارزی (یورو) –
سرمایه گذاری ثابت طرح ریالی (میلیون ریال) ۱۷۴۱۸
مجموع (میلیون ریال) ۱۷۴۸۱
محل پیشنهادی اجرای طرح مناطق جنوب و جنوب غربی کشور
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بطری پلاستیکی
فهرست مطالب
شرح شماره صفحه
-۱ معرفی محصول ۱
-۱-۱ نام و کد محصول ۱
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۲
-۱-۳ شرایط واردات ۲
۱-۴ – بررسی و ارائه استاندارد ۲
-۱ قیمت داخلی و جهانی محصول ۳ -۵
-۱-۶ موارد کاربرد ۳
-۱-۷ کالای جایگزین ۸
-۱-۸ اهمیت استراتژیک کالا ۸
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول ۸
-۱-۱۰ شرایط صادرات ۹
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا ۱۰
-۲-۱ بررسی واحدهای موجود ۱۰
-۲-۲ بررسی وضعیت طرح های دردست اجرا ۱۱
-۲-۳ بررسی روند واردات ۱۳
-۲-۴ بررسی روند مصرف ۱۴
-۲-۵ بررسی روند صادرات ۱۸
-۲-۶ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات ۱۹
-۳ بررسی تکنولوژی تولید ۲۱
-۴ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی ۲۴
-۵ برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادی ۲۴
-۶ برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین ۲۷
-۷ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ۲۸
-۸ تامین نیروی انسانی ۲۹
-۹ تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد ۳۰
-۱۰ وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی ۳۱
-۱۱ تجزیه و تحلیل ۳۳
مراجع و منابع مطالعاتی

۴۶صفحه

۳۰۰۰تومان