طرح توجیهی بازیافت ضایعات سنگی

به نام خدا

تاکنون مطالعات زیادی در مورد استفاده از باطله های کانیهای صنعتی صورت نگرفته است. در صورتیکه
کاربردهای صنعتی برای این باطله ها ارائه شود، سود دهی اقتصادی فرآیندهای استخراج آنها افزایش خواهد
یافت.
استفاده مجدد از باطله های معدنی از دیدگاه اجتماعی و زیست محیطی اهمیت دارد اما انجام این کار بایستی
اقتصادی باشد و از طرفی مشکل تکنولوژیکی و محدودیت فنی نیز وجود نداشته باشد. فواید استفاده مجدد از
باطله ها عبارتند از:

ریاخاستفاده موثر از منابع و ذ

طیحم کاهش مشکلات زیست ی

افزایش سوددهی (افزایش درآمد و کاهش هزینه دفع باطله ها)
• ایجاد توسعه پایدار

عوامل موثر در ید ضایعات سنگ
در هنگام استخراج ضایعات توسط عوامل زیر ایجاد می شوند:

رب توسط دستگاه بلوک

توسط اره گروه های چند تیغه ای

شکچ طسوت

یگتسویپان فلتخم انواع ها و شکستگی های موجود در سنگ معدن
– روند استخراج در جهت عکس شیب طبقات نباشد

استخراج معادن به روش انفجار
توسط دستگاه سیم برش هنگام برش
علاوه بر استخراج، قسمتی از ضایعات در کارخانجات فرآوری سنگ تزئینی تراورتن ایجاد می شود.
به طور معمول حدود ۳۵ درصد سنگ تراورتن در کارخانه فرآوری حین…….

۳۸صفحه

۳۰۰۰تومان