طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع غذایی

به نام خدا

طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع غذایی

طبق مطالعات انجام گرفته در هندوستان آنالیز بیوگاز در جدول زیر(جدول درمتن طرح موجودمیباشد) ذکر گردیده که
میزان درصد گاز متان آن بستگی به دمای هاضم داشته و هر چه دمای هاضم پایین تر باشد درصد متان آن بیشتر و ارزش
حرارتی بالاتری دارد ولی میزان گاز تولید شده کمتر است . بیوگاز ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند.
۰. بیوگازهای با بار آلی ورودی زیاد
۲. بیوگازهایی با بار آلی ورودی کم
دستگاهای فوق دارای تفاوتهایی در میزان گاز تولیدی، زمان ماند و نحوه راهبری می باشند.

دمای احتراق بیوگاز حدود ۰۶۶ درجه سانتیگراد )دمای احتراق گازوئیل ۵۵۶ درجه سانتیگراد و نفت و پروپان ۵۶۶ درجه
سانتیگراد ( و دمای شعله حاصل از آن ۵۰۶ درجه سانتیگراد است . بیوگاز مانند سایر سوخت های گاز قابل احتراق بوده و با
۲۶ با هوا مخلوط شده و سرعت اشتغال آن بالا می باشد . ارزش حرارتی آن در حدود ۰ کیلووات ساعت بر – نسبت ۰
مترمکعب است )یعنی برابر ارزش حرارتی نیم لیتر سوخت گازوئیل( که در جداول بعدی خواص بیوگاز نسبت به گازهای
سوختی و سایر سوختها مقایسه شده است . فشار لازم و مطلوب برای پخت و پز با بیوگاز بین ۵ تا ۲۶ سانتیمتر ستون آب می
باشد . ارزش حرارتی متان خالص در حدود ۵۶۶۶ کیلو کالری بر متر مکعب می باشد.

طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پسابهای صنایع غذایی

۴۱صفحه

۳۰۰۰تومان