طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در سال

به نام خدا

طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در سال

طیور اردک از جمله پرندگانی می باشد که نگهداری و پرورش آن آسانتر از سایرین است و ثمراتی که از این راه به
پرورش دهنده می رسد از سایر پرندگان بیشتر است. رشد اردک بسیار سریع و چشمگیر است بطوریکه با رعایت رژیم
۲ کیلوگرم رسانید. میزان تخمگذاری این پرنده در / غذایی مناسب و قوی ، می توان در مدت دو ماه وزن پرنده را به ۵
بعضی از نژادهای تخمگذار بسیار قابل توجه است و در پاره ای از موارد حتی به ۳۰۰ تخم در سال میرسد. پرورش
اردک معمولا در نواحی معتدل و پرباران که دارای آببندهای طبیعی باشد بهتر و اقتصادی تر است.معمولا برای اردک
۲ مترمربع فضای گردش در جلوی لانه در نظر می گیرند و مقدار فضای سقف مورد نیاز را برای هر ۳ الی ۴ قطعه
اردک مادر یک مترمربع در نظر می گیرند. به جرات می توان گفت که بیش از ۵۰ درصد پیروزی یا شکست طرح
اردک داری بستگی مستقیم به مکانی دارد که برای پرورش آنان در نظر گرفته می شود. محاسبه درست فضای مورد
نیاز جهت پرورش اردک به روش صنعتی از نظر اقتصادی بسیار مهم است که بستگی به آب و هوا ، نژاد و نحوه
پرورش دارد.
در هر بخش می توان بین ۱۰۰ الی ۱۱۰ اردک را با احتساب ۳ الی ۴ اردک هر یک متر مربع منظور نمود که بیشتر
از این لطمه شدیدی به تخمگذاری اردک می رسد.
مقدار غذایی که در اختیار اردکهای تخم گذار قرار داده می شود بستگی به تعداد تولید تخم آنها دارد

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش اردک مادر
دستگاه صادره کننده مجوز: وزارت جهاد کشاورزی
ظرفیت اسمی تولیدات: ۵۰۰۰ قطعه
نوع تولیدات: اردک مادر
تعداد شاغلین: ۷ نفر

طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت ۵۰۰۰ قطعه در سال

۱۶صفحه

۲۵۰۰تومان