طرح توجیهی نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا کاری برای تصفیه آلودگی هوا

به نام خدا

طرح توجیهی نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا

کاری برای تصفیه آلودگی هوا

پوششهای شفاف و خودآرا که موجب ایجاد مزیتهای کاربردی برای سطوح میشوند، کاربردهای
گستردهای دارند. پوششهای نانومقیاس با داشتن خواصی نظیر هدایت الکتریکی زیاد، ضد الکتریسیته
ساکن، کنترل حرارت، مقاومت زیاد در برابر خش، کنترل آلودگی میکروبی، یا سایر خواصکنترلی،
در بازارهای مختلفی مانند صنایع اپتیک، چشم پزشکی، خودرو، وسایل خانگی، نمایشگر و
تصویربرداری، فوتونیک، و نیز صنایع بستهبندی کاربرد خواهند داشت.
سطوح، در واقع اجزایی هستند که از نظرشیمیایی فعال بوده و به منظور تقویت ویژگیهای سطحی
خاصمیتوان بهوسیلۀ سایر عوامل مانند عوامل شیمیایی و پلیمرهای طراحی شده آنها را بهبود بخشید.
روشهای بهبوددهی میتواند سطوح بیاثر را به آسانی از نظر شیمیایی فعال نماید و این در واقع هنر
فناورینانو میباشد. برخی نانوروکشها نیز ویژگیهای خاصی مانند خود- بهبودی و مقاومتدر برابر
خوردگی و خشرا دارا خواهند بود.
هستند، یعنی تنها قابلیت « خاموش » ” اکثر پوششهایی که امروزه مورد استفاده قرار میگیرند، اصطلاحا
اعمال خاصیت اولیه خود را دارند بدون اینکه توانایی سازگاری با محیط و اصلاح خواصدر اثر تغییر
شرایط محیط را داشته ویا بتوانند عیبها و نقایص بالقوه مانند مشکلات خوردگی را به

کاربر اطلاع دهند. پوششهای مبتنی بر فناورینانو، امکان دسترسی به قابلیتهای چند منظوره را فراهم مینمایند؛
بدین معنی که میتوانند حداقل دو ویژگی همزمان مانند مقاومتبالا در برابر خوردگی و آب گریزی
یا ابرآب گریزی (درزوایای تماس ۱۰۰ تا ۱۷۰ ) را داشته باشند……

خلاصه طرح:
نام محصول: تولید نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا کاری
موارد کاربرد: تصفیه آلودگیهوا
ظرفیت پیشنهادی طرح: (تن) ۱۰۰
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه: (تن)۱۰۰

زمین مورد نیاز :(متر مربع) ۷۰۰

محلهای پیشنهادی برای احداث واحد فناورانه:پارک های علمی و فناوری پردیس،
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت مدرس، ارومیه، تهران، سمنان، خراسان، فارس، قزوین، کرمان،
کرمانشاه، گیلان و مرکزی

طرح توجیهی نانوذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا

کاری برای تصفیه آلودگی هوا

۶۰صفحه

۲۰۰۰تومان