طرح توجیهی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری مواد معدنی

به نام خدا

طرح توجیهی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری مواد معدنی

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و
فرآوری مواد معدنی میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده
است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس
بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت
ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد
شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را
کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است
این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .

نام محصول ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری معدنی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۵۰ دستگاه در سال
موارد کاربرد
بسته بندی مواد ·
جدا کردن مواد ·
خشک کردن مواد ·
فیلتر کردن مواد ·
…….. ·
مواد اولیه مصرفی عمده
انواع فولاد به اشکال میلگرد ، ورق و پروفیل ·
تجهیزات جانبی الکتریکی ·
الکتروموتور ·
الکترو پمپ ·
تجهیزات الکترونیکی ·
….. ·
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) نمی توان بصورت عددی میزان کمبود این تجهیزات را برآورد نمود.
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۴۱۰۰

طرح توجیهی ساخت ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری مواد معدنی

۶۱صفحه

۳۰۰۰تومان