طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب

یکی از اکتشافات بزرگ مربوط به نانو تکنولوژی، کشفکربن نانو تیوب است. کربن نانو تیوب لوله
های کربنی تو خالی هستند. صفحات آنها از اتمهای کربن هستند که در ساختاری غلطک مانند قرار
گرفتند و در ظاهر شبیه توری های سیمی هستند. این مواد به علت داشتن خواصی مانند سطح ویژه زیاد
(حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم بر متر مربع)، استحکام زیاد و خصوصیات الکتریکی و الکترونیکی استثنایی
موارد کاربرد زیادی از جمله استفاده به عنوان پایه کاتالیست، تقویت مکانیکی پلیمرها و کمپوزیت ها
و ساخت قطعات الکترونیکی دارند. آنها ده ها بار از فولاد محکمترند در حالیکه وزنشان یک ششم

وزن فولاد است.طول بزرگترین کربن نانو
تیوبی که در آزمایشگاه ساخته می شود به چند میلیمتر هم میرسد. این باعث شده که درمورد ماشینهای
کوچک، نانو تیوب های کربنی ایده آل باشند. در یاتاقان های ساخته شده از کربن نانو تیوب ها
اصطکاک بسیار کاهش می یابد. امتیاز مهم دیگر کربن نانو تیوب ها این است که آنها در هر دو
حالت رسانا ونارسانا وجود دارند. بسته به کایرالیته یا مقدار خمش، نانولولههای کربنیها دو حالت
رسانای الکتریسته یا نیمهرسانا را به خود میگیرند.

طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب

۴۵صفحه

۲۰۰۰تومان