طرح توجیهی تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور

به نام خدا

طرح توجیهی تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور

محصول این مطالعه تولید پنجرهها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور میباشد.
یکی از عمدهترین دستاوردهای تکنولوژیک امروزی تولید سیستمهای هوشمند در صنایع مختلف است،
کما این که طی چند سال اخیر اخبار بسیاری از لباسها، داروها، خانهها و البته پنجرههای هوشمند شنیده
شده است.
پنجرههای هوشمند همان شیشههایی هستند که رنگ آنها و در نتیجه ورود و خروج نور و انرژی
گرمایشی و سرمایشی از طریق آنها قابل تنظیم است.
این پنجرهها به علت دارا بودن لایههای بلور مایعی و صفحات شیشهای پوشش داده شده میزان تبادل
گرمایی و صوتی پنجرهها را تا ۷۰ درصد کاهش میدهند، لذا با استفاده از این پنجرهها تبادل حرارتی و
صوتی پنجرههای ساختمان کاهش چشمگیری مییابد و هدرروی انرژی از طریق پنجرهها به حداقل می-
رسد. البته قیمت تمام شده این پنجرهها تقریبا ۵ برابر پنجرههای دوجداره معمولی است.

با توجه به خصوصیات ویژه شیشه های کریستال مایع کاربردهای متنوعی برای آن وجود دارد که میتوان
به موارد زیر اشاره کرد.
– شیشه انواع خودرو
– گلخانه های شیشه ای
– پله ها و راه پله های شیشه ای
– اتاقهای جراحی که استفاده از پرده در آنها به سبب تجمیع غبار و آلودگی ممنوع است
– پنجرهها، دیوارها و سقفهای شیشهای در ساختمانهای تجاری، اداری، دانشگاهها، اتاقهای
نمایش، مغازهها، بیمارستانها، رستورانها، آزمایشگاهها، مطب و اتاقهای جلسات
یکی از موارد مصرف این شیشه ها تنظیم نور محیط میباشد. اما کاربردهای دیگری مانند کنترل انتقال
حرارت نیز برای این شیشه ها در نظر گرفته شده است.

اشتغالزایی ۳۵نفر

زمین موردنیاز۳۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولید پنجره ها و نورگیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور

۲۸صفحه

۳۰۰۰تومان