طرح توجیهی تولید نانوذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح

به نام خدا

طرح توجیهی تولید نانوذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح

مقدمه ای بر تجاری سازی فناوری نانو – نانوذرات نقره
رشته فناوری نانو مملو از اصطلاحات مبهم است و افراد گوناگون با به کار بردن کلمات یکسان، به
چیزهای کاملاً مختلفی اشاره میکنند. با توجه به اینکه این امکان سنجی در حوزه فناوری نانو است،
فناوری » لازم است که برای مشخصبودن مطالب ارایه شده، به روشنی تعریفشود که منظور از کلمه
چیست؛ تا بدین ترتیب چارچوبی برای درککاربردهای تجاری فناوری نانو فراهم نموده و یک « نانو
دیدگاه کمی از وضعیت فعلی و چشمانداز آینده تجاریسازی فناوری نانو ارائه شود. این درکبرای
ورود به حوزه فناوری نانو ضروری است. تعاریف زیادی از فناوری نانو وجود دارد

ویژگیها و عملکردهای وابسته به اندازه. این بخش اصلیترین قسمت تعریف میباشد: ·
کاربردهای فناوری نانو شامل مواد و ساختارهایی میباشند که نه تنها کوچک بوده، بلکه
کوچکو متفاوت هستند. هدف این بخش از تعریف حذف کارهای بسیار جالب مربوط به
کوچکسازی میباشد که منجر به ساختارهای با مقیاس نانو میگردند، اما هیچ تغییر
غیرپیوسته وابسته به تغییر اندازه در ویژگیهای آنها ایجاد نمیشود……….

خلاصه طرح
نام محصول تولید نانوذرات نقره
موارد کاربرد برای ضد باکتری کردن سطوح
ظرفیت پیشنهادی طرح (تن) ۵۰
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه (تن) ۱۰۰

زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۰۰

محلهای پیشنهادی برای احداث واحد فناورانه
پارک های علمی و فناوری پردیس،
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان،
خراسان، فارس، قزوین، کرمان،
کرمانشاه، گیلان و مرکزی

طرح توجیهی تولید نانوذرات نقره برای ضد باکتری کردن سطوح

۶۶صفحه

۳۰۰۰تومان