طرح توجیهی تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدما تی طرح تولید لوله و شیرآلات صنعتی فولادی می باشد . ای ن
مطالعات در قالب متدولوژ ی مطالعات امکان سنجی ته یه گرد یده است و مطا ب ق متدولوژ ی فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور د ق یق معر فی شده و سپس بررس ی های لازم رو ی بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فن ی در خصوص چگونگ ی تو لید و امکانات سخت و نر م افزاری مورد نی از نی ز
شناسایی شده و در نها یت ظر فیت های اقتصاد ی و حجم سرما یه گذار ی مورد نی از بر ای اجر ای طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما یه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند ک ل یه اطلاعات
مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند.

رئوس مطالب:

-۱-۱ نام و کد محصولالات ((آیسیک ۳
-۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
-۳-۱ شرایط واردات
-۴-۱ بررسی و ارائه استاندارد
-۵-۱ بررسی و ارائه اطلالاعات لالازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۶-۱ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۷-۱ بررسی کالالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۸-۱ بررسی اهمیت استراتژیکی کالالا در دنیای امروز
-۹-۱ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱۰-۱ معرفی شرایط صادرات

نام محصول:لوله و شیرآلات صنعتی فولادی
ویژگی محصول یا طرح:جایگزینی واردات و توسعه صادرات
ظرفیت پیشنهادی طرح:۱۰۰۰ تن
موارد کاربرد:
استفاده در خطوط لوله آبرسانی ، نفت و گاز و مواردمشابه
مواد اولیه اصلی:فولاد ریختگری
محل تامین مواد اولیه:داخل کشور
کمبود محصول در سال ۱۳۹۵: ۲۴۰۶ تن
اشتغالزایی:۲۷ نفر
زمین مورد نیاز:۳۰۰۰ متر مربع
۶۳صفحه

۲۰۰۰تومان