طرح توجیهی تولید لنت ترمز خودرو

به نام خدا
طرح توجیهی تولید لنت ترمز خودرو

امروزه با رشد روز افزون به کار گیری تولید انواع خودرو, این بخش
از صنعت سهم عمده ای از فعالیتهای صنعتی را به خود اختصاص داده
ا ست . در ا ین م یان صنعت خودرو سازی به صورت ز نجیره ای از وا حدهای
صنعتی مرتبط به هم در زمینه تولید و مونتاژ اجزاء و قطعات خو درو و
نیز طرا حی و ارتقاء کیفیت عمل می کند و رقا بت تنگاتنگی در مورد
کسب سهم و نسبت بیشتری از فروش در عرضه این صنعت وجود دارد.

لنت ترمز یکی از قطعات مصرفی در خودرو با درجه ایمنیGrade A یا فوق
ا یمنی ا ست آه ا ین در جه ا یمنی نشان ازاهمیت فوق العاده ا ین قطعه به
ظاهر ساده دارد . در ترمزگیری های شدید و در موا قع حساس آه بحث ا یمنی
جان سرنشینان خودرو و خسارات مالی سنگین مطرح ا ست، اهمیت لنت ترمز
بیشتر مشخص می شود . اما قبل از آشنائی با لنت ترمز وانواع آن لازم
است , سیسم ترمز و سایر اصطلاحاتی که ممکن است در این طرح با آﻧﻬا
مواجه شد,توضیح داده شوند.

خلاصه طرح:
نام محصول: لنت ترمز خودرو
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۵٠٠.٠٠٠ دست معادل ٧٠٠ تن در سال
موارد کاربرد: لنت ترمز انواع خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده: الیاف آهن ,رزین فنولیک ,الیاف سلولزی,گرافیت,باریت,کربنات
کلسیم ,اکسید آ هن قر مز , پودربرنج , پودرپلا ستیک ,چسب ,کف شک آ هنی , کارتن بسته بندی
کمبود محصول (پایان برنامه چهارم): ١٣٢٠٠٠.٠٠٠ . عدد معادل ١٨۵٣٩۴ تن
اشتغال زائی (نفر): ٣٠ نفر
زمین موردنیاز (متر مربع): ٢۵٠٠ متر مربع

طرح توجیهی تولید لنت ترمز خودرو

۵۱صفحه

۳۰۰۰تومان