طرح توجیهی تولید کولرهای جذبی گازسوز

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کولرهای جذبی گازسوز

معمولا در تابستان از
سردکننده ها ) کولرها ( برای کاهش دمای محیط زندگی و خنک کردن آن

و در زمستان از گرم کننده ها
) هیترها ( برای افز ایش دمای محذیط اسذتفاده می گردد و بنابر این

کارگزاری تاسیسات گرمایشی و
سرمایشی در ساختمان ها یکی از موارد اصلی ساختمان ها محسوب می گردد .
امروزه در ساختمان های مدرن به جای بکارگیری مجزای کذولر و موتورخانه گرمایشی

از سیستم های یکپارچه گرمایشی و سرمایشی استفاده می گردد .

بطوریکه سیستم فوق در فصول سرما اقدام به تولید گرما
و در فصول گرم ، تولید سرما نموده و بدین ترتیب شرایط دمایی مطلوب را ایجاد می نمایند .
محصول مورد بررسی طرح حاضر ، کولر گازی گاز سوز است .

این سیستم های پیشرفته با توجه به قابلیت
فوق العاده خود پدیده ای نوین در صنعت تاسیسات می باشد که به منظور استفاده بهینه ازانرژی هذای ارزان و
قابل دسترش و مطابق با هر نوع شرایط آب و هوایی )مرطوب، خشک و …

خلاصه مشخصات طرح:
نام محصول: کولرهای جذبی گازسوز
ویژگی محصول یا طرح: ایجاد بازار داخل و جایگزینی برای بخشی از کولرهای گازی و چیلرها
ظرفیت پیشنهادی طرح: ۱۱۱۱ دستگاه
موارد کاربرد: خنک کردن محیط زندگی انسانها و همچنین تولید آبداغ مصرفی
مواد اولیه اصلی: کمپرسورهای گاز سوز تبریدی ، سنسورها ، مدار تبرید ، ورق فولادی
محل تامین مواد اولیه: فقط کمپرسور تبریدی از خارج کشور ولی بقیه از داخل کشور
کمبود محصول در سال ۱۹۳۱ :۰۸۱ هزار دستگاه
اشتغالزایی: ۱۸ نفر
زمین مورد نیاز: ۹۱۱۱ متر مربع

طرح توجیهی تولید کولرهای جذبی گازسوز

۶۸صفحه

۳۰۰۰تومان