طرح توجیهی تولید کمپوت و مربای کیوی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کمپوت و مربای کیوی

از نقطه نظر علوم صنایع غذایی، کمپوت و مرباها، میوه و سبز ی نگهداری شده در شربت غلیظ ش کر
می باشد لیکن از نظر تعریف بازار، کمپوت ها میوه قوطی شده می باشند که نه تنها برای فصول غیرتولیدی
آن میوه نگهداری می گردند، بلکه به وسیله پخته شدن و طی عملیات حرارتی، برخی آنزیم های میوه از
بین رفته و آن را برای مصرف افرادی مانند سالخوردگان و بیماران که امکان مصرف میوه تازه را
ندارند، فراهم می سازد.
مرباها نیز محصولاتی هستند که در آن میوه یا سبزی علاوه بر ایجاد قابلیت نگهداری برای
بلندمدت، یا تغییر طعم و شکل میوه و سبزی آن را برای مصرف به همراه کره، خامه و سرشیر آماده و
مناسب می سازند. بنابراین در کل می توان گفت که کمپوت ها و مرباها از نقطه نظر علمی تعاریف
مشابهی دارند ولی از نظر بازار و مصرف کنندگان تفاوت هایی در شکل و محل مصرف وجود دارد ولی
نکته قابل ذکر در اینجا آن است که هر دوی کمپوت و مربا از میوه و سبزی حاوی قند تهیه می شود.
کیوی نیز میوه ای است ترش و شیرین . از اینرو کمپوت و مربای آن از کیفیت غذایی بسیار خوبی
برخوردار می گردد. میوه کیوی یک میوه جوان در کشور ما می باشد به طوری که ورود آن به کشاورزی
و بازار کشورمان دارای عمر کمتر از ۲۰ سال را دارا است و لذا بر خلاف سایر میوه ها و سبزی ها، هنوز
فعالیت قابل توجهی در تولید کمپوت و مربای آن به عمل نیامده است، لیکن با توجه بر شرایط و آنالیز
غذایی آن، انتظار می رود که محصول بازارپسندی در این باب تولید و عرضه گردد

رئوس مطالب:
(( -۱-۱ نام و کد محصولالات ((آیسیک ۳
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
-۱-۳ شرایط واردات
-۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد
-۱-۵ بررسی و ارائه اطلالاعات لالازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
-۱-۶ معرفی موارد مصرف و کاربرد
-۱-۷ بررسی کالالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
-۱-۸ بررسی اهمیت استراتژیکی کالالا در دنیای امروز
-۱-۹ کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
-۱-۱۰ معرفی شرایط صادرات

خلاصه طرح
نام محصول کمپوت و مربای کیوی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) کمپوت و مربای کیوی به ترتیب ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ تن در سال
موارد کاربرد
کمپوت کیوی (مصرف مستقیم ، مصرف در تهیه اردوها ،
مصرف در تهیه برخی سالادها، مصرف به عنوان صبحانه)
مربای کیوی بعنوان صبحانه به صورت تنهایی و یا همراه
کره، خامه و سرشیر
مواد اولیه مصرفی عمده کیوی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) کمپوت و مربای کیوی به ترتیب ۱۰۱۱۱ و ۱۱۰۸۷ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (مترمربع)۳۵۰۰

۶۴صفحه

۳۰۰۰تومان