طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده

به نام خدا

طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده

بطور کلی سنباده کاغذی سنباده هایی متشکل از کاغذ های ویژه کرافت چسب و خرده سنگهای ریز
سائیده یکنواخت طبیعی و مصنوعی می باشد .سنباده های کاغذی شامل ورقه های پشتی انعطاف پذیری
می باشد که خرده سنگ های ریز سائیده یکنواخت توسط یک لایه نازک چسب بر روی آن متصل می
گردد.
خرده سنگ های ریز سائیده یکنواخت طبیعی و مصنوعی مورد استفاده در سنباده های کاغذی شامل
انواع زیر می باشد:
– اکسید آلومینیوم
– سیلیکات کاربید
(emery) – امری
(cornet) – کارنت

چسب مورد استفاده در این نوع سنباده باید از نوع مرغوب و مناسب
برای این مقصود باشد.کارنت مصرفی باید از نوع کارنت مرغوب و خرد شده از کارنت خالص ،سخت و
پر شده وعاری از مواد خارجی باشد.

کاغذ مورد استفاده باید باکیفیت مرغوب باشد . چسب مورد استفاده در این نوع سنباده باید از نوع
مرغوب و مناسب برای این مقصود باشد. فلینیت مورد استفاده باید با کیفیت خوب و مناسب برای این
کار باشد و دانه بندی این سنباده باید بوسیله شماره دانه بندی در پشت هر برگ نشان داده شود…….

نام محصول :تولید کاغذ سنباده
ظرفیت پیشنهادی طرح: (ظرفیت عملی) ۱۰۵ تن در سال
موارد کاربرد:
آماده سازی و تسطیح سطوح در ساختمان ها و درب ها و دکور های
چوبی, سطوح فلزی و آهنی قبل از رنگ شدن و پرداخت نهایی برخی محصولات فلزی
مواد اولیه مصرفی عمده :کاغذ کرافت- اکسید آلومینیوم- چسب اوره
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم): ۱۲۰۱۵۴۲ مترمربع در سال
اشتغال زایی: (نفر) ۲۲
زمین مورد نیاز: (مترمربع)۳۰۰۰

طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده

۵۵صفحه

۳۰۰۰تومان