طرح توجیهی تولید شربتهای گیاهی

به نام خدا

طرح توجیهی تولید شربتهای گیاهی

تاریخچه
فصل اول: کلیات
١- معرفی گیاهان دارویی
١- برخی از صفات گیاهان دارویی
٢- اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی
٢- دلایل رویکرد به گیاهان دارویی
فصل دوم : معرفی محصول (شربت های گیاهی و صمغ گیاهی)
١- معرفی محصول
١- معرفی کد های آیسیک و کدهای تعرفه
٢- معرفی شربت گیاهی (داروی گیاهی)
٣- استاندارد ملی یا بین المللی
٢- بررسی قیمت محصول
٣- موارد مصرف و کاربردها
۴- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف
محصول
۵- اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
۶- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
فصل سوم: ارزیابی اقتصادی طرح (وضعیت عرضه)
١- عرضه :
١- وضعیت واحدهای فعال در تولید محصول مورد نظر
٢٣ ٢- بررسی روند واردات تا سال
٣- عرضه در آینده
۴- پیش بینی واردات
فصل چهارم: ارزیابی اقتصادی طرح ( وضعیت تقاضا)
١- تقاضا
١- تقاضای گذشته
٢- بررسی روند صادرات محصول
٣- پیش بینی تقاضای محصول طی سال های آتی
٢- سهم قابل حصول از بازار مصرف
فصل پنجم : ارزیابی تولید محصول
١- فرآیند تولید
١- خشکآسیاب کردن
٣- عصارهگیری (استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی)
٢- فرآیند تولید محصول
محصول ٣۶ opc
٣- مشخصات و هزینه مواد اولیه، مصرفی و بستهبندی
١- برآورد هزینه تولید عصاره گیاهان
۴- نیروی انسانی
۵- برنامه تولید و فروش
۶- هزینه های طرح
١- سرمایهگذاری ثابت :
٢- زمین
٣- محوطه سازی
۴- ساختمان تولیدی و اداری
۵- ساختمان تولید
۶- ماشینآلات اصلی تولید
٧- تجیهیزات آزمایشگاهی
٨- تأسیسات برقی و مکانیکی
٩- وسائط نقلیه
١٠ – اثاثیه و تجهیزات اداری
١١ – هزینههای پیشبینی نشده
٧- هزینه تولید
٨- شاخص های اقتصادی طرح کردن گیاه

طرح توجیهی تولید شربتهای گیاهی

۶۸صفحه

۳۰۰۰تومان