طرح توجیهی تولیدپنبه هیدروفیل (PFS)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپنبه هیدروفیل (PFS)

پنبه هیدروفیل به آن نوع پنبه گویند که مدت زمان جذب آن بسیار
کم بوده و بتواند آب و رطوبت را در خود نگه دارد این محصول در
عملیات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در بسته بندیهای مختلف
زیگزاگی طوماری (لوله ای) از ۵٠ تا ٢۵٠ گرمی به بازار عرضه می
گردد.
از نظر طول الیاف ،طول الیاف پنبه هیدروفیل می بایستی بین ١۴ و
۶میلیمتر و بصورت یک توده یکنواخت باشد .این پنبه نبایستی
دارای الیاف مواد دیگر که در اصطلاح به آن الیاف خارجی گویند
باشد.توده پنبه می بایستی بی بو بوده و ضمن آنکه در لمس کردن
نبایستی دارای صدا باشد . بایستی دارای قابلیت ارتجاع بوده ودر
مقابل کشش مقاومت نماید . مقدار رطوبت مجاز موجود در پنبه
هیدروفیل حدود ٨% و مقدار چربی ورزین آن نبایستی از ٣%تجاوز
نماید .علاوه بر آن وجود مقدار مواد محلول موجود در پنبه تا
۵%مجاز بوده و بیشتر از این مقدار غیر مجاز است

این محصول در عملیات پزشکی و بهداشتی مصرف می گردد و در عمل
دارای نقش پر اهمیتی می باشد طوری که بدون آن انجام بسیاری از
کارهای پزشکی وبهداشتی و آرایشی غیر ممکن است .
٢- بررسی آالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف -۶
محصول
با توجه به آنکه پنبه هیدروفیل یکی از محصولات مصرفی بوده و
برای مصارف خاص مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا در عمل
آنچنان نقش ارزشمندی دارد که بدون آن انجام بعضی از کارهای
پزشکی و بهداشتی وآرایشی غیر ممکن است. بدلیل خصوصیات خاص پنبه
هیدروفیل که همان جذب سریع آب و مایعات می باشد ، کالای قابل
خانشینی نداشته و در هر مورد که نیاز باشد خود پنبه را بایستی
مصرف نمود.

زمین موردنیاز:۳۵۰۰مترمربع

اشتغالزایی:۳۲نفر

طرح توجیهی تولیدپنبه هیدروفیل (PFS)

۶۳صفحه

۳۰۰۰تومان