طرح توجیهی تولیدپارچه ضدآب (شمعی)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدپارچه ضدآب (شمعی)

بررسی های به عمل آمده بیانگر آنست که از مهم ترین
موارد مصرف و کا ربرد های پارچه شمعی می توان به
استفاده از این محصول برای تهیه چادر های مسافرتی و
همچنین شلوار های بادگیر اشاره کرد

پارچه های شمعی بعلت ضد آب بودن آن ها از امتیاز
نسبتا مناسبی برخوردار می باشد و در صورت بوجود آمدن
امکانات بازاریابی و پیگیری آن می توان انتظار داشت
زمینه تولید مناسب و صادرات ایده آل را در باز ارهای
بین المللی به خود اختصاص دهیم .

بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط مشاور و با توجه
به ماهیت این محصولات، بیشترین مورد کاربرد این محصول در
تهیه چادرهای مسافرتی میباشد. بنابراین بهترین روش جهت
محاسبه تقاضا،استفاده از روش مصرف سرانه میباشد

پوشش کل سطح پارچه توسط مواد هیدروفوب (موادی که آب را به خود جذب نمی کنند) است، به نحوی که تمام منافذ
پارچه مسدود گردد. این روش تکمیل ضد آب نام دارد.
پارچه با کاربردهای خیمه و چادر ماشین با این روش
تکمیل می گردد.

طرح توجیهی تولیدپارچه ضدآب (شمعی)

اشتغالزایی:۲۲نفر

زمین موردنیاز:۸۰۰۰مترمربع

۴۴صفحه

۳۰۰۰تومان