طرح توجیهی تولیدیونو بلوک (بلوکهای یونولیتی)

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدیونو بلوک (بلوکهای یونولیتی)

عناوین طرح:

معرفی محصول
١- نام و کد محصول
٢- شماره تعرفه گمرکی
٣- شرایط واردات
۴- بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶- موارد مصرف و کاربرد
٧- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
٨- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز
٩- کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول
١٠ – شرایط صادرات
-۲ وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها و
تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید
محصول
٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجر ا( از نظر تعداد، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری انجام شده اعم از
ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ (چقدر از کجا)
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
۶- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول
۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل بر آورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و
و اینترنت و بانک ه ای UNIDO ارزی(با استفاده از اطلاعات واحد های موجود، در دست اجرا، و
اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و…)
۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی
ان و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه آهن- فرودگاه-
بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

– وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١١ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید
منابع و مراجع

خلاصه طرح
نام محصول :یونو بلوک
ظرفیت پیشنهادی طرح: ٣٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد :ساختمان سازی
مواد اولیه مصرفی عمده :پلی استایرن
کمبود محصول سال ١٣٩٠ ٣٣٠٠ تن در سال
اشتغال زایی: (نفر) ۴١
زمین مورد نیاز:۳۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی تولیدیونو بلوک (بلوکهای یونولیتی)

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان