طرح توجیهی تولیدماشین آلات مربوط به آبیاری تحت فشار و سیستمهای جلوگیری از هدر رفتن آب

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدماشین آلات مربوط به آبیاری تحت فشار و سیستمهای جلوگیری از هدر رفتن آب

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک
برای استفاده گیاه و تولید محصول است. هر چند فقط ۱۵ درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار
دارند و ۸۵ درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی
و غذای مردم جهان از همین زمین های آبی حاصل می شود که خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در
بخش کشاورزی دارد.
سیستم های آبیاری به سه گروه زیر تقسیم می شوند :
سیستم آبیاری سطحی ·
سیستم آبیاری تحت فشار ·
سیستم آبیاری زیر زمینی

روش های سطحی شامل انواع آبیاری هایی است که در آنها برای پخش آب، از نیروی طبیعی ثقل استفاده
میشود؛ مانند روش های آبیاری جوی پشته ای، نواری، کرتی، سیلابی و غیره. حال آنکه در سیستم های آبیاری
تحت فشار عامل توزیع آب در مزرعه نیروی خارجی است که به آب وارد می شود. از این روش ها می توان انواع
آبیاری بارانی و قطره ای را نام برد.
روش های آبیاری زیر زمینی شامل عملیاتی است که در آنها سطح ایستایی (سطح آب زیر زمینی) در عمق
معینی از سطح زمین کنترل می شود تا صعود مویینه ای آب بتواند نیاز آبی گیاه را تامین نماید. این روشها در
مناطقی کاربرد دراند که لایه های غیرقابل نفوذ در مجاورت سطح زمین وجود داشته و با اصولا سطح ایستایی
در منطقه بالا باشد. آبیاری زیر زمینی را نباید با آبیاری زیرسطحی که برای جلوگیری از تبخیر، آب مستقیما
وارد منطقه توسعه ریشه می شود، اشتباه کرد.
از ۸۸ میلیارد متر مکعب آبی که هر ساله در کشور استحصال می شود، حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب آن در
بخش کشاورزی مصرف می شود که متاسفانه ۶۳ میلیارد متر مکعب آن به هدر می رود. با توجه به این آمارها
مشخص می شود که تنها چاره کار استفاده از روش های آبیاری نوین برای جلوگیری از هدر رفتن آب است.
استفاده از آبیاری بارانی موجب افزایش راندمان آبیاری تا ۷۰ درصد می شود و استفاده از آبیاری قطره ای تا ۹۵
درصد راندمان آبیاری را افزایش خواهد داد. این در حالی است که آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام
هزینه های گزاف و تسطیح اراضی، راندمان آبیاری از ۵۰ درصد تجاوز نمی کند و در روش سنتی که اکثر اراضی
کشور ما به همین ترتیب آبیاری می شوند حتی کمتر از ۳۵ درصد می باشد. این بدین معنی است که اگر از
آبیاری بارانی و قطره ای استفاده نکنیم، ۶۵ درصد آب مزارع هدر می رود و با احتساب آب تلف شده درکانالهای انتقال، میزان تلفات آب از ۷۵ درصد تجاوز می کند. لذا با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار
می توان از تلفات آب جلوگیری کرد و به یک رشد اقتصادی که بر اساس آن می توان به یک توسعه پایدار
اقتصادی- اجتماعی دست یافت.

نام محصول انواع اتصالات و تجهیزات آبیاری تحت فشار قطره ای
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۵۵۰ تن در سال
موارد کاربرد افزایش کارایی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفتن آب
HDPE و LDPE مواد اولیه مصرفی عمده پلیمرهای
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۱۲۶۶۸ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۰
زمین مورد نیاز (متر مربع) ۵۰۰۰

۴۹صفحه

۳۰۰۰تومان