طرح توجیهی تولیدلامپ کم مصرف

به نام خدا
طرح توجیهی تولیدلامپ کم مصرف

اساس کار لامپهای رشته ای معمولی به گونه ای است ک ه بخش عمده برق مصرفی آنها به گرما تبدیل
شده و تنها بخش کوچکی از آن (حدود ۱۰ درصد ) به روشنایی تبدیل می گردد. این خصوصیت بویژه
در ماهها ی گرم ، باعث افزایش مصرف سیستم های سرمایشی نیز خواهد شد لذا استفاده از لامپهای
کم مصرف بدلیل عدم گرمازای ی ، سبب کاهش چشمگیری در مصرف سیستم های سرمایشی و بالطبع
هزینه آن می گردد . عمر کوتا ه لامپهای رشته ای ، مصرف زیاد برق و تلفات حرارتی آنها ، جملگی در
لامپهای کم مصرف جبران شده و از راندمان بالایی برخوردار گردید ه اند. استفاده از هر لامپ
کم مصرف بجای لامپ معمولی در حالیکه ۱۲ ساعت در شبانه روز روشن باشد، با کاهش هزینه برق،
در طول سال بالغ بر ۶۰ % صرفه جویی اقتصادی خواهد داشت.
اما ساخت لامپ های کم مصرف تحولی در کاهش مصرف انرژی الکتریکی برای تامین روشنایی به
شمار می رود
نتیجه بررسی های تحقیقاتی نشان می دهد که با توجه به مصرف یک پنجم برق توسط لامپ های
کم مصرف، جایگزینی لامپ های رشته ای با لامپ های کم مصرف به طور متوسط هزینه برق در منازل
را به یک سوم و در مناطق تجاری تا یک چهارم تعدیل می دهد.
عمر متوسط این لامپ ها حدود ۱۰ برابر و بازده نوری انها تقریبا ۵ برابر لامپ های کم رشته ای است .
با این توضیح جایگزینی لامپهای رشته ای با لامپهای کم مصرف صرف ه جویی زیادی را به همراه خواهد
داشت . هر چند به طور متوسط هزینه اولیه برای خرید لامپ کم مصرف حدود ۶ برابر لامپ رشته ای باتوان مشابه است ، اما با فرض بطور متوسط ۸ ساعت روشن بودن لامپ ها در رو ز ، در مدتی حدود
شش ماه افزایش هزینه ناشی از خرید لامپ کم مصرف با کاهش بهای برق مصرفی جبران شده و پس
از آن صرفه جویی قابل ملاحظه ای در بهای برق ایجاد خواهد شد.

طرح توجیهی تولیدلامپ کم مصرف

۳۰صفحه

۳۰۰۰تومان