طرح توجیهی تولیدکودمایع(کامل)

به نام خدا
طرح توجیهی تولیدکودمایع(کامل)

به طور کلی هر ماده معدنی یا آلی که عناصر مورد نیاز گیاه را از نظر کمی و کیفی تأمین کند و باعث
بهبود وضعیت گیاه از لحاظ رشد، عملکرد و مقاومت به بیماری ها شود، کود نامیده می شود.
کودها به دو دسته اصلی تقسیم می شود.
الف- کودهای شیمیایی یا معدنی
ب- کودهای آلی و بیولوژیک
الف- کودهای شیمیایی یا معدنی
این دسته از کودها شامل کودهای ازته، کودهای فسفاته، کود کامل ماکرو، کودهای گوگردی و کودهای
ریز مغذی و… می شود.

ب- کودهای آلی یا بیولوژیک
این دسته از کودها شامل کودهای حیوانی و صنعتی، کود سبز و کود بیولوژیک می باشد.
کودهای مایع
کودهای کشاورزی که به صورت محلول در آب و به حالت مایع مورد استفاده قرار می گیرند، تحت
عنوان کلی “کودهای مایع” شناخته می شوند. لیست مهمترین کودهای مایع در ادامه ارائه شده است:
کودهای مایع ازته §
کودهای کامل مایع §
کود میکروبیولوژیک مایع

خلاصه طرح
نام محصول کود مایع (کامل)
ظرفیت پیشنهادی طرح ۱۲۵۰ تن در سال
موارد کاربرد کشاورزی
مواد اولیه مصرفی عمده اسید فسفریک، آمونیاک، نیترات
آمونیوم، سولفات پتاسیم
کمبود محصول (سال ۱۳۹۰ ) ندارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۷
زمین مورد نیاز ۳۰۰۰ مترمربع

طرح توجیهی تولیدکودمایع(کامل)

۳۴صفحه

۰

۳۰۰۰تومان