طرح توجیهی تولیدکنتور گاز دیافراگمی

به نام خدا

طرح توجیهی تولیدکنتور گاز دیافراگمی

معرفی محصول
کنتورهای گاز خانگی دیافراگمی یکی از ابزارهای متداول اندازه
گیری جریان گاز میباشند از آنجائیکه استفاده از این کنتورها

بسیار متداول است ، مطالعه این کنتورها از جنبه های گوناگون
میتواند در بهبود مکانیزم های بکار رفته در آنها و همچنین دقت
اندازه گیری این نوع کنتورها موثر باشد .
کنتور گاز دیافراگمی در محفظه ، حجم مشخصی دارد که توسط یک
دیافراگم چرمی از هم جدا شده است . هر دو محفظه دارای سوپاپ
های ورودی وخروجی است .فشار گاز سبب میشود که محفظه ها به طور
متناوب پر وخالی شوند در نتیجه دیافراگم متناوباً کش می آید
وسپس به حالت عادی باز می گردد.حرکت دیافراگم به سیستمی از
اهرمها منتقل میشود که کنترل کننده سوپاپهای محفظه هاست .
برای آنکه جریان گاز در درون کنتور تا آنجا که امکان پذیر است
پیوسته باقی بماند دو سیستم دو محفظه ای با هم ترکیب میشوند و
یک واحد را تشکیل میدهند .

برای این نوع آنتورها بسته به ظرفیت اسمی آا ویژگیهای لازم به
طور جداگانه تعیین می شود . آنتورهای دیافراگمی گاز طبیعی برحسب
ظرفیت اسمی آا به رده های مختلف تقسیم بندی می شوند و رده های
مختلفی آه در این استاندارد مورد بحث قرار می گیرد عبارت است از
رده های ۵،١٠،٢٠،۴٠،٧٠،١۴٠ آه عدد هر رده مشخص آننده ظرفیت اسمی

آن رده است . ظرفیت اسمی هر آنتور عبارت است از مقدار گاز
۶۴ آه تحت شرایط متعارفی ( فشار ٧۶٠ میلی متر / طبیعی با چگالی ٠
۵/ ۶ درجه سانتی گراد ) و با ١٢ / ستون جیوه و درجه حرارت ١۵
میلی متر ستون آب افت فشار در مدت یک ساعت از آنتور عبور می آند .
آنتورهائی آه دارای ظرفیت هائی مابین اعداد رده های گفته شده
در بالا باشند جزو رده بلافاصله آوچک تر از ظرفیت اسمی خود به
حساب می آیند . مثلا آنتوری با ظرفیت اسمی ۶ متر مکعب در ساعت جزو
رده ۵ به حساب خواهد آمد .
– آنتورها باید از آلومینیوم مقاوم در برابر زنگ زدگی و اثر
مداوم گاز طبیعی مخلوط با مواد بودارآن ساخته شده و از لحاظ دقت
اندازه گیری , دوام و نشتی نبودن قابل اطمینان باشد . این
آنتورها باید در مقابل دستکاری افراد غیرمجاز محافظت شده و طرح و
ساختمان آا طوری باشد آه بدون نیاز به تغییر و بازرسی مکرر
بتواند مدت طولانی آار آند.
– فشار کار عبارت است از فشار گاز در محل مجرای ورودی آنتور و
برابر با ١٧٨ میلی متر ستون آب و حداآثر ٣۵۶ میلی متر ستون آب
می باشد.
– فشار آزمون عبارت است از فشاری آه اگر آنتور تحت آن قرار گیرد
در آن هیچگونه آثار نشست و یا نواقص دیگر به وجود نیاید .
٣۵/ فشار آزمون برای آنتورهای رده ۵ و ١٠ برابر است با ٠
۴٠۶/ آیلوگرم بر سانتی متر مربع , برای آنتورهای رده ٢٠ مساوی ١
آیلوگرم بر سانتی متر مربع و برای رد ههای ۴٠ و ٧٠ و ١۴٠ مساوی
٠٣ آیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد . /٧
– افت فشار عبارت است از اختلاف فشار بین مجرای ورودی و خروجی
آنتور , این افت فشار و یا به عبارت دیگر افت انرژی صرف جلو
راندن گاز در آنتور و برطرف آردن………….

خلاصه طرح:

ظرفیت تولیدسالیانه: ۱۰۰۰۰۰عدد

زمین موردنیاز:۴۰۰۰مترمربع

اشتغالزایی:۴۴نفر

طرح توجیهی تولیدکنتور گاز دیافراگمی

۵۶صفحه

۳۰۰۰تومان