دانلود نرم افزار آموزشی بیماریهای مهم مرکبات

به نام خدا
دانلود نرم افزار آموزشی بیماریهای مهم مرکبات

این نرم افزار آموزشی در چهار بخش هر بیماری را تشریح مینماید
– عامل بیماری
– علائم بیماری
– چرخه بیماری
– کنترل بیماری
لیست بیماریهایی که در این نرم افزار به آنهاپرداخته میشود به شدح زیراست:
بیماری کیسه صمغی (کیسه گشاد)
بیماری کاککسیا
بیماری کریستاکورتیس
بیماری اگزوکورتیس
بیماری لکه سبز (سنگی شدن)
بیماری گروه پسوروز
بیماری تریستزا
بیماری گال چوبی
پوسیدگی آلترناریایی
پوسیدگی آبی میوه (کپک آبی)
پوسیدگی پنبه ای مرکبات
پوسیدگی دم میوه دیپلودیایی
بیماری کپک خاکستری
پوسیدگی سبز میوه (کپک سبز)
پوسیدگی دم میوه فوموپیس
بیماری پوسیدگی ترش مرکبات
پوسیدگی تریکودرمایی
بیماری بلاست مرکبات
بیماری شانکر باکتریایی
بیماری استابورن یا ریز برگی
بیماری میوه سبز یا گرینینگ
بیماری جاروی جادوگر (جاروک)
بیماری آلبینیسم یا زالی
لکه قهوه ای آلترناریایی
آنتراکتوز یا سرخشکیدگی
پوسیدگی آرمیلاریایی
پوسیدگی قهوه ای میوه
سر خشکیدگی شاخه و مرگ درخت
بیماری مرگ گیاهچه
گموز دیپلودیایی
پوسیدگی خشک ریشه
بیماری انگومک یا گموز
کپک سیاه
حتی اگر استاد وحرفه ای این کار هستید استفاده از این نرم افزار رابه شما هم توصیه می کنیم چون نکاتی را که امکان دارد به آنها توجه نکرده باشید را به شما یادآوری میکند و همیشه

مانند یک اطلس ودائره المعارف بیماریهای مرکبات دردسترس شما خواهد بود

دانلود نرم افزار آموزشی بیماریهای مهم مرکبات

حجم بیست وپنج مگابایت

۲۰۰۰تومان