دانلود مجموعه نرم افزار وفیلمهای آموزشی کاشت داشت وبرداشت زعفران

به نام خدا
مجموعه کامل نرم افزار وفیلم آموزشی کاشت داشت وبرداشت زعفران

زعفران یاطلای قرمز
با توجه به اینکه زعفران به ابیاری کمی نیاز مند است لذا دراکثر اقلیمهای ایران که دچارکم آبی است سازگاراست وتوجیه اقتصادی دارد.
دراینجا میتوانید عناوین مباحث موجوددرنرم افزاررامشاهده نمایید:
مشخصات گیاه شناسی
نیازهای اقلیمی
مصارف
زعفران وحشی
زعفران جوقاسم
زعفران آلمه
زعفران بنفش
زعفران سفید
زعفران زاگرس
زعفران زیبا
زعفران خزر
زعفران گیلان
زعفران کورکووی
زمین مناسب جهت کاشت زعفران
انتخاب وآماده سازی زمین
زمان جابجاکردن پیاز
فاصله بیرون آوردن پیازهاتاکاشتن
کاشت پیاززعفران
به زراعی زعفران
آبیاری
کنترل علفهای هرز مزارع زعفران
علفهای هرزمزارع گندم
روشهای مبارزه
کودهاوتغذیه گیاهی
میزان ومواقع مصرف کودهای شیمیایی
موادآلی واثرات آن درزمین
میزان وموقع مصرف کودحیوانی
آفات
جوندگان
کنه زعفران
تریپس بنه
آهووگوزن
نماتدها
بیماریها
زوال زعفران
سیاهک زعفران
پیچیدگی وفنری شدن کلاله
بیماری زردی
برداشت زعفران
گل دادن
روش وهنگام چیدن
جداسازی کلاله
تناوب زعفران
نکات قابل توجه درهنگام برداشت
پس ازبرداشت
خشک کردن زعفران
آلودگی زدایی
بسته بندی ونگهداری
تقلب درزعفران
عمرمزرعه زعفران
تعدادپیازهادرسالهای بعد
علاوه بر نرم افزارفیلم مستندآموزشی هم به آن اضافه نموده ایم تابر بارآموزشی آن افزوده شود

این مجموعه آموزشی  علاوه برنرم افزار تعدادهفت فیلم آموزشی جهت تکمیل آموزش اضافه گردیده است

                                          محتوای این مجموعه:

هفت فیلم آموزشی به زبان فارسی جمعا”به مدت حدودیکصدوچهل دقیقه
                                 +یک نرم افزارآموزش زعفران
                          حجم کلی فایلهاجمعا”جدود۳۹۰مگابایت
قیمت۴۰۰۰تومان