مجموعه آموزشهای مرغ تحمگذار,بلدرچین,بوقلمون ومرغ گوشتی

به نام خدا
مجموعه آموزشهای مرغ تحمگذار,بلدرچین,بوقلمون ومرغ گوشتی

شمادراین مجموعه شاهد این آموزشهاخواهیدبود
فیلم آموزشی پرورش بوقلمو
فیلم آموزشی پرورش کبک
نرم افزارجامع آموزشی پرورش مرغ تخمگذار که شامل:
مشخصات عمومی مرغ تخمگذار
طراحی برای گسترش یانوسازی ساختمانها
ملاحضات سرمایه گذاری
مراحل قبل از ساختمان سازی
حداقل استانداردبرای جایگاه ودیگرتسهیلات
تجهیزات
انتخاب محل
رعایت حریمها
عملیات ساختمانی
نورخورشید
سالن مرعداری باسیستم باز
سالن مرغداری باسیستم بسته
مدیریت پرورش بستر
سیستمهای آبخوری ودانخوری
آماده سازی سالن
مراقبتهای اولیه ازجوجه ها
سیستم تمام داخل -تمام خارج(all in-all out)
سطح موردنیازبرای پرورش
تلفات دردوران پرورش
برخی اعمال دردوران پرورش
وزن جوجه هاوعوامل موثربرآن
مدیریت دوران رشدبرروی بستر
مدیریت سیستم قفس
نور
تولک رفتن

فیلم آموزش جامع پرورش بلدرچین
عناوین این آموزش شامل:
فیلم آموزشی
تاریخچه
ارزش غذایی بلدرچین
ویژگیهاومشخصات
تغذیه بلدرچین
تولید مثل وجوجه کشی
نگهداری وپرورش
سیستمهای رایج پرورشی
محصولات
بیماریها
نحوه طرح نویسی
ارزیابی اقتصادی
تجهیزات
قفسهای اتومات
قفسهاوآشیانه ها
دانخوری وآخوری
سیستم جوجه کشی
جیره های غذایی
خصوصیات جیره ها
راندمان ضرائب تبدیل
نسبت قسمتهای مختلف لاشه
میانگین وزن ومصرف خوراک

فیلم پرورش بلدرچین
نرم افزارپرورش بلدرچین
فیلم پرورش بوقلمون
نرم افزار پرورش مرغ تخمگذار
نرم افزارپرورش مرغ گوشتی

هدیه نرم افزار جیره نویسی woofdaفارسی همراه با فایل آموزش

دانلود۸۰۰۰تومان