فیلم ونرم افزار آموزشی جامع پرورش بلدرچین

به نام خدا
فیلم ونرم افزار آموزشی جامع پرورش بلدرچین

چندنکته کلیدی درموردپرورش بلدرچین
قدبلدرچین اروپایی هجده سانتی متر
قدبلدرچین ژاپنی پانزده سانتی متر
بلدرچین نبایدباپرندگان دیگر پرورش داده شود تا از بروز بیماری پیشگیری شود
جوجه ونیمچه بلدرچین به بیماریها حساس تر هستند پس از پرورش همزمان بابلدرچین های مادر وبزرگ سال بپرهیزید
حتی الامکان از خرید بلدرچین بالغ درکنارجوجه ونیمچه بلدرچین خودداری نمایید تا از احتمال بروز بیماریهایی که بلدرچین بالغ ممکن است باخود به مزرعه شما بیاورد پیشگیری نمایید
جوجه های خریداری شده جدید راتا سه هفتگی در محلی جداپرورش دهید
آبخوریها را روزانه ودانخوریهاراهفتگی تمیر نمایید
مراقب باشیدکه همیشه غذا وآب تازه در اختیارپرندگانتان میباشد(نه بیش از اندازه)
برای پرندگان بیمار گرما فراهم نمایید تا تاآمارتلفات پایین بیاید
همیشه پرندگان جوانتر دراولویت مراقبت هستند
پس از تماس باپرندگان بیمار حتما”دوش بگیرید ولباس وکفشتان راضدعفونی نمایید
پرنده های بیمارراقرنطینه نمایید
درپرورش بستر صعی کنید همیشه زیرپای پرندگان خشک باشد
از رفت وآمدهای بی مورد جدا”جلوگیری نمایید

مشاهده بخشی از فیلم آموزشی
عناوین این فیلم ونرم افزارآموزشی آموزشی شامل:
تاریخچه
ارزش غذایی بلدرچین
ویژگیهاومشخصات
تغذیه بلدرچین
تولید مثل وجوجه کشی
نگهداری وپرورش
سیستمهای رایج پرورشی
محصولات
بیماریها
نحوه طرح نویسی
ارزیابی اقتصادی
تجهیزات
قفسهای اتومات
قفسهاوآشیانه ها
دانخوری وآخوری
سیستم جوجه کشی
جیره های غذایی
خصوصیات جیره ها
راندمان ضرائب تبدیل
نسبت قسمتهای مختلف لاشه
میانگین وزن ومصرف خوراک

دانلودآموزش پرورش بلدرچین

حجم:

فیلم ۶۸مگابایت

نرم افزار ۲۵۵مگابایت

قیمت ۴۰۰۰تومان