دانلودطرح تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی باظرفیت نهصدتن درسال

به نام خدا

دانلودطرح تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی باظرفیت نهصدتن درسال

گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدما تی تولید کنسرو ذرت شیرین و نخود فرنگی می باشد. این
مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا
محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررس ی های لازم روی بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز
شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح
برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سر مایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات
مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند . امید
است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .محصول مورد نظر طرح حاضر کنسرو نخود فرنگی و ذرت شیرین است . این کنسروها ، نخود
فرنگی و ذرت شیرین نگهداری شده در آب نمک می باشد که در قوطی های فلزی ۵۰۰ گرمی تولید و
عرضه می گردد . مصرف این محصولات بعنوان ماده کمکی و همراه غذا بوده و کلیه گروه های جامعه
مصرف کننده آن محسوب می گردند .کنسرو نخود فرنگی
مصرف این ماده غذائی متناسب با سلیقه و ذائقه های مختلف صورت می گیرد ولی مصارف عمده
آنرا می توان به صورت زیر ارائه کرد .

مصرف در تهیه سالاد الویه
مصرف در تهیه سوپ ها
تهیه خورشت ها
تهیه پیش غذاها
……………
• کنسرو ذرت شیرین
مصرف این ماده غذائی نیز متناسب با سلیقه و ذائقه های مختلف صورت می گیرد ولی مصارف
عمده آنرا می توان به صورت زیر ارائه کرد .
مصرف در تهیه سالادها
مصرف بصورت مستقیم
مصرف در تهیه پیتزا
مصرف در اردوها
………
مصرف هر دو محصول مورد مطالعه نزد کلیه اقشار و گروه های جامعه وجود داشته و هیچگونه
محدودیتی در شیوه ، میزان و نوع مصرف وجود ندارد .

خلاصه طرح:
نام محصول تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۹۰۰ تن در سال
موارد کاربرد
کنسرو نخود فرنگی
مصرف در تهیه سالاد الویه، مصرف در تهیه سوپ
ها، تهیه خورشت ها، تهیه پیش غذاها و …
کنسرو ذرت شیرین
مصرف در تهیه سالادها، مصرف بصو رت مستقیم،
مصرف در تهیه پیتزا، مصرف در اردوها و …
مواد اولیه مصرفی عمده ذرت شیرین تازه و نخود سبز تازه
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) ۳۸۶ تن در سال
اشتغال زایی (نفر) ۳۲
زمین مورد نیاز (مترمربع) ۳۵۰۰

دانلودطرح تولید کنسرو ذرت و نخود فرنگی باظرفیت نهصدتن درسال

۶۴صفحه

۳۰۰۰تومان