طرح توجیهی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو (Used Oil Filters Recycling)

به نام خدا

طرح توجیهی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو (Used Oil Filters Recycling)

عناوین طرح:

معرفی محصول
١-نام و کد محصول
٢-شماره تعرفه گمرکی
٣-شرایط واردات
۴-بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی
۵-بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶-موارد مصرف و کاربرد
٧-بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
٨-اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز ١١ -١
٩-کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
١٠ -شرایط صادرات
٢-وضعیت عرضه وتقاضا
١- بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد ها وتعداد آنها و سطح تکنولوژی واحد های موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداری
کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولیدمحصول
٢- بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا( از نظر تعداد، ظرفیت،
محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاری انجام شده اعم از
ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)
٣- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ (چقدر از کجا)
۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ٨۵ و امکان توسعه
آن(چقدر به کجا صادر شده است)
۶- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
٣- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن بادیگر کشورها.
۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم
۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی و شرایط عملکرد واحد و بر آورد حجم سرمایه
گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی(با استفاده از اطلاعات واحد های موجود، در دست اجرا،
و اینترنت و بانک های اطلاعاتی جهانی، شرکت های فروشنده تکنولوژی و UNIDO وتجهیزات و…)
۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت
ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تامین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته وآینده
٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی( راه- راه
آهن- فرودگاه- بندر…) و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
١٠ – وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی
١١ – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد های جدید
منابع و مراجع
پیوست الف- قانون پسماندها

نام محصول بازیافت فیلترهای روغنی خودرو
ظرفیت پیشنهادی طرح ۵٠٠٠٠ تن در سال
موارد کاربرد صنایع فولاد و روغن خودرو
مواد اولیه مصرفی عمده فیلترهای روغنی کارکرده خودرو
( کمبود محصول (سال ١٣٩٠
در صنعت فولاد و روغن موتور کشور
کمبود شدید دارد.
اشتغال زایی (نفر) ٢٨
زمین مورد نیاز:۸۰۰۰مترمربع

طرح توجیهی بازیافت فیلترهای روغنی خودرو (Used Oil Filters Recycling)

۵۴صفحه

۳۰۰۰تومان