دانلودطرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج

به نام خدا

طرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات خودرو به روش فورج ( میل موج
گیر و تعادلی و سگدست خودرو ) میباشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات
امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق
معرفی شده و سپس بررسیهای لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات
فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در
نهایت ظرفیتهای اقتصادی و حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه
خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز
را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید
است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد

محصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات خودرو به روش فورج میباشد که روی پنج
قطعه میل موج گیر، میل تعادلی، سگدست، سیبک فورج و پیستون سیلندر ترمز متمرکز شده است.

خلاصه طرح
نام محصول قطعات خودرو به روش فورج
(میل موج گیر و تعادلی، سگدست و سیبک)
ظرفیت پیشنهادی طرح (ظرفیت عملی) ۲۱۰ هزار دست در سال
موارد کاربرد انواع خودروها
مواد اولیه مصرفی عمده فولاد آلیاژی
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) مازاد عرضه وجود دارد
اشتغال زایی (نفر) ۲۵
زمین مورد نیاز (مترمربع)۲۳۰۰

طرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج میل موج گیر و تعادلی ، سگدست و سیبک فورج

۷۹صفحه

۳۰۰۰تومان