دانلودآموزش کاربردی ساخت ماشین حوحه کشی

به نام خدا

دانلودآموزش کاربردی ساخت ماشین حوحه کشی

برخی عناوین مقالات آموزش کاربردی ساخت ماشین جوجه کشی:
روش ساخت ماشین جوجه کشی
عوامل کلیدی درساخت یک ماشین حوحه کشی
روش ساخت سیستم چرخش ماشین جوجه کشی
روش نصب میکروسوئیچها
سیستم تهویه و گردش هوا و تامین رطوبت و گرما درماشین جوجه کشی
چگونه یک ماشین جوجه کشی ساده بسازیم
محاسن روش مصنوعی
تلفات جنین در طی دوره جوجه کشی
مراحل تکامل اعضای جنین
ویژگی های تخم مرغ مناسب جهت جوجه کشی
وضعیت قرار گرفتن تخم مرغها
حمل و نقل تخم مرغهای جوجه کشی
سالنهای جوجه کشی
هچر
بهداشت وبیماریهای جوجه کشی
غلظتهای استفاده از گاز فرمالین
غلظتهای توصیه شده گاز فرمالین برای ضدعفونی
خارج شدن جوجه ها ازماشین جوجه کشی
تعیین جنسیت
راه های معیارهای موثر در تشخیص جنسیت
انتقال وتحویل جوجه های یک روزه:
نوک چینی وقطع تاج
واکسیناسیون
تخمهای مناسب برای جوجه کشی
ذخیره سازی تخم مرغهای قابل جوجه کشی
وضعیت قرار گرفتن تخم مرغها
قرار دادن در دستگاه ستر و دوران ستری
چرخش تخم مرغها
بهداشت وبیماریهای جوجه کشی
دستگاه هچر و دوران هچری
ماشین جوجه کشی ارزان بسیار کاربردی

آموزش کاربردی ساخت ماشین حوحه کشی

قیمت سه هزاربومان