تحقیق ابیاری تحت فشار

به نام خدا

تحقیق آبیاری تحت فشار

دراین روش جریان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبکه ای از لوله های اصلی وفرعی به صورت فشار جریان می یابد.
ابیاری بارانی
nابیاری بارانی روشی است که در ان ابیاری را با سرعتی مساوی ویاکمتر از نفوذ پذیری خا ک به صورت باران بر سطح زمین پخش می کنند مجموعه وسایل ولوله های کهاین اب را از منبع ابی تا دهانه منتقل می  شبکه ابیاری نامیده  می شود

تحقیق آبیاری تحت فشار

۱۸صفحه
۲۰۰۰تومان